НА ГОЛОВНУ

Електропостачання пром-агро господарств підприємств

 

Електропостачання промислових підприємств /ЗАГАЛЬНІ Відомості про систему електропостачання / Виробництво електричної енергії / Передача електричної енергії / Розподіл електричної енергії / Живлення приймачів і споживачів електричної енергії / Засоби вмикання приймачів електроенергії у трифазну електричну мережу / З’єднання приймачів за схемою «зірка» / З’єднання приймачів за схемою «трикутник» / Класифікація приймачів електричної енергії / Електричні навантаження промислових підприємств / Визначення електричних навантажень / Параметри електричних навантажень / Розрахунок електричних навантажень / Картограма електричних навантажень промислових підприємств / Основні параметри оптимізації електричних навантажень / Розподіл центрів електричних навантажень / Вибір місця розташування джерела живлення / Вибір обладнання / Електропостачання підприємств і електричні мережі / Зовнішнє електропостачання промислових підприємств / Внутрішнє електропостачання промислових підприємств / Електричні мережі та їх складові / Конструкції кабелів, проводів та електричних шин / Вибір перерізів проводів, кабелів, шинопроводів / Трансформаторні підстанціїі/ Вибір силових трансформаторів / Загальні відомості про трифазні трансформатори / Співвідношення основних величин, що характеризують їх роботу / Схеми з’єднання трансформаторних підстанцій / Вибір силових трансформаторів / Спеціальні трансформатори / Компенсація реактивної потужності / Види потужності в електричних мережах / Проблема компенсації реактивної потужності в електричних мережах / Заходи з підвищенням якості електроенергії і зменшенням впливу реактивної потужності / Устаткування для компенсації реактивної потужності і підвищення якості електроенергії / Режими роботи і регулювання потужності компенсувальних пристроїв / Оцінка ефективності використання електродвигунів / Подання трифазних асинхронних двигунів / Приклад аналізу ефективності використання тад / Моделі електроенергетичної системи і підвищення коефіцієнта потужності / Модель електроенергетичної системи та постановка дання / Розрахунок базової електроенергетичної системи / Розрахунок електроенергетичної системи з конденсатором, який компенсує реактивну потужність / Вибір раціонального рівня компенсації реактивної потужності / Розрахунок електроенергетичної системи при використанні електромеханічних компенсаторів / Розрахунок електроенергетичної системи при вмиканні електромеханічних компенсаторів паралельно генератору / Електробаланс і втрати електричної енергії / Основні положення / Визначення параметрів витрати електричної енергії на промислових підприємствах / Приклад розрахунку витрати електричної енергії на промисловому підприємстві / Керування електропостачанням підприємства / Структура керування системами електропостачання промислових підприємств / Особливості роботи і взаємодія автоматизованих систем керування / Мікропроцесорні засоби автоматизації і диспетчеризації системи електропостачання підприємства / Приклади побудови систем автоматизації обліку енергоресурсів / Нештатні та аварійні режими в системах електропостачання / Ненормальні режими роботи генераторів / Причини виникнення короткого замикання в електричних системах / Дія струмів короткого замикання / Розрахунок струмів кз в установках змінного струму / Розрахунок струмів кз в установках постійного струму / Приклади розрахунку струмів короткого замикання / Визначення місця виникнення короткого замикання і моніторинг стану повітряних ліній / Захист і комутація систем електропостачання та телекомунікації / Види пошкоджень в електроустановках / Засоби забезпечення нормальної роботи енергетичної системи / Елементи комутації і захисту у високовольтних електричних колах / Елементи комутації і захисту електричних кіл напругою 1 000 в / Основні види захисту / Розподіл електричної енергії низької напруги / Напруга мережі у цехах промислових підприємств / Схеми живлення цехових мереж / Розподільні пристрої трансформаторних підстанцій промислових підприємств / Освітлювальні цехові мережі / Види освітлювальних мереж / Освітлювальні прилади / Розрахунок і вибір параметрів освітлювальних мереж / Захист електричних і освітлювальних мереж / Що таке енергосистема / Чим відрізняється електрична система від енергетичної / Яке основне призначення електромереж / Чим відрізняється живильна лінія від розподільної / Яка головна особливість сільських електромереж / Що називається електричною підстанцією / Чому в електромережах застосовують кілька ступенів трансформації напруги / Які енергетичні ресурси використовують для роботи електростанцій / На які групи поділяються електростанції за характером споживачів і за видом первинної енергії / Які первинні двигуни використовують на теплових електростанціях / Чим відрізняється конденсаційна електростанція від тец / Як здійснюється технологічний процес на теплових і гідроелектростанціях / Чому електропостачання від потужних енергосистем має перевагу над живленням від місцевих електростанцій / Що таке номінальна напруга / Чому номінальна напруга вторинної обмотки трансформаторів більша від номінальної напруги електромереж які напруги електромереж використовуються у сільському господарстві / Що таке змішана система розподілу електроенергії / Що називається глибоким вводом / Що називається районною трансформаторною підстанцією / Які підстанції називаються споживчими / Які голі проводи використовують для повітряних електромереж / Як позначаються голі проводи з різних металів / Які мінімальні перерізи проводів вибирають для повітряних електричних ліній/ Чому / Які марки ізольованих проводів і кабелів найпоширеніші в сільському господарстві / Чим відрізняється ізольований провід від кабелю / Які допустимі температури нагрівання голих та ізольованих проводів і кабелів / Чим вони обмежуються / Чому із збільшенням перерізу проводу допустима густина струму за нагріванням зменшується / За якими правилами вибирають плавкі вставки запобіжників, вставки розщеплювачів автоматів і теплових реле / Як вибирають переріз проводів і кабелів за допустимим нагріванням / У яких випадках проводи захищають під перевантажень / Коли проводи захищають лише від коротких замикань / У чому перевага автоматів над запобіжниками / Як це впливає на вибір перерізу проводів і кабелів / Як забезпечують вибірність захисту / Які є опори / Які є засоби продовження строку служби дерев'яних опор / В яких мережах використовують штирьові та підвісні ізолятори / Які найпоширеніші типи ізоляторів / Які найменші перерізи проводів використовують на повітряних лініях / Що називається габаритом лінії / Як споруджують ввід у будинки / На якій висоті підвішують проводи під час вводів / Що називається трасою лінії / Як встановлюють опори і які машини використовують для монтажу повітряних ліній / Як виконують монтаж проводів / Який порядок введення повітряної лінії в експлуатацію / Які є графіки навантаження / Якими показниками характеризується економічність електроустановок / Що таке тривалість використання максимуму навантаження / Що називається часом втрат / Як визначається переріз проводу за економічною і густиною струму / Що називається активним опором / Що спричинює реактивний опір проводів / Чому індуктивність кабелю менша від індуктивного опору повітряних ліній / Чим відрізняється опір стальних проводів від опору проводів з кольорового металу / Від чого залежать зовнішня і внутрішня складові часини індуктивного опору стальних проводів / Що таке спад і втрата напруги в колах змінного струму / Що називається активною і реактивною, поздовжньою і поперечною складовими спаду напруги в колах змінного струму / Де знаходяться на векторній діаграмі втрата напруги, поздовжня складова спаду напруги, активна і реактивна складові втрати напруги / Який порядок визначення перерізу проводу, сталого вздовж усієї магістралі / Як розрахувати електричні мережі на мінімум витрати металу / Які функції виконує електрична апаратура в електричних колах / Яка апаратура належить до комутаційної / Що називається струмопроводом / Що таке шинопровід / Які шини використовують у розподільних пристроях / Де використовують опорні й прохідні ізолятори / Яке призначення мають робочі й дугогасильні контакти / Які умови гасіння електричної дуги / Які запобіжники використовують у розподільних пристроях / Які типи вимикачів використовують в електроустановках високої напруги / Що таке вимикач навантаження (вимикач потужності) / Яке призначення мають розєднувачі / Чому розєднувачем не можна вимикати навантаження / Яке призначення мають короткозамикачі і віддільники / Які приводи використовують для керування електричними апаратами / У яких колах використовують безпосереднє вмикання вимірювальних приладів / Які переваги посереднього вмикання вимірювальних приладів / У якому режимі працюють трансформатори струму / Чим відрізняється робота трансформатора напруги від роботи силового трансформатора / Як визначається похибка вимірювальних трансформаторів / Що таке кутова похибка вимірювального трансформатора / За якими параметрами вибирають трансформатори струму / Що називається термічною і динамічною стійкістю трансформаторів струму / Що впливає на клас точності вимірювальних трансформаторів / Як здійснюється контроль ізоляції в мережах, що працюють з ізольованою централлю / Які є схеми вмикання вторинних обмоток трансформаторів струму / Чому категорично забороняється робота трансформатора струму з розімкнутою вторинною обмоткою / Чому вторинну обмотку трансформатора струму необхідно заземлювати / Які класи точності встановлені для трансформаторів струму і для трансформаторів напруги/ Які використовують схеми електропостачання сільськогосподарських районів/ З яких основних частин складається підстанція / Що називається розподільним пристроєм / Які вимоги ставляться до розподільних пристроїв/ Яка різниця між районними і споживчими трансформаторними підстанціями / Що називається комплектним розподільним пристроєм / Які є типи цих пристроїв / Що називається комплектною трансформаторною підстанцією / Які основні типи дизельних електроустановок використовують у сільському господарстві / Які є ступені автоматизації дизельних електроустановок / Скільки годин дизельні електростанції мають працювати в автоматичному режимі, без обслуговування / Які причини виникнення коротких замикань / Які є види коротких замикань / Як діють короткі замикання на електричні установки / Що таке періодична і аперіодична складові струму короткого замикання / Що називається ударним струмом короткого замикання / Як здійснюють розрахунок короткого замикання в абсолютних одиницях / Які особливості системи відносних одиниць / Що таке розрахункова і еквівалентна схеми установки / Які основні перетворення здійснюють у разі спрощення еквівалентної схеми / Як враховується активний опір під час розрахунків струмів короткого замикання / Як обчислюють початкове значення періодичної складової струму короткого замикання / Що таке криві затухання і як ними користуються під час розрахунку коротких замикань / У чому полягає особливість розрахунку струмів короткого замикання від джерел необмеженої потужності і від далених точок короткого замикання / Як обчислюють струми замикання на землю за ізольованої нейтралі / Що таке електродинамічна і термічна стійкість струмопроводів та апаратів / Як перевіряють стійкість струмопроводів і апаратів у разі коротких замикань / Що таке зведений час і чому він відрізняється від дійсного часу дії короткого замикання / Коли враховується дія аперіодичної складової струму під час перевірки термічної стійкості апаратів у разі коротких замикань / Що таке 1, 5 і 10 секундний струм термічної стійкості / Які вимоги ставляться до релейного захисту / Яка будова, принцип дії і типи реле / Який захист називається основним, резервним і допоміжним / Як працює максимальний струмовий захист / Як працює струмова відсічка / Як працює диференціальний захист / Який захист встановлюють на трансформаторах / Які технологічні процеси електростанцій і підстанцій переводять на автоматичний контроль і управління / Які переваги забезпечує автоматизація під час експлуатації електростанцій і підстанцій / Як здійснюється автоматичне частотне розвантаження системи/ Що таке апв і як воно здійснюється / Як працює схема авр / Чим відрізняється схема авр односторонньої дії від схеми авр двосторонньої дії / У чому полягає небезпека атмосферної напруги для електричного обладнання / Як відбувається розряд лінійної блискавки / Що таке кульова блискавка / У чому полягає небезпека ураження людей і тварин атмосферною перенапругою / Якими засобами зменшують небезпеку ураження атмосферною перенапругою / Що таке іскровий проміжок і де його застосовують / Чим обмежується застосування іскрових проміжків / Як побудований трубчастий розрядник / Для чого застосовують у трубчастих розрядниках зовнішній іскровий проміжок / Що таке вентильний розрядник і як він працює / Чому трубчасті розрядники не можуть забезпечити надійний захист трансформаторів і електричних машин від атмосферної перенапруги / Як здійснюють грозозахист підстанцій / Що створює безпеку електричних мереж низької напруги (0,38/0,22 кв) під час гроз / Як влаштовують захист споруд від прямих ударів блискавки / Що називають захисною зоною блискавковідводу / Як визначають зону грозозахисту подвійного блискавковідводу / Як роблять тросовий блискавковідвід / У чому полягає особливість грозозахисту тваринницьких приміщень / Загальні відомості про виробництво передачу і розподіл електричної енергії / Технологічний процес виробництва електроенергії / Взаємозв'язок між електричною станцією і споживачами / Номінальні параметри електрообладнання, електричних ліній і споживачів електроенергії / Проводи, кабелі та їх розрахунок за допустимим нагріванням / Неізольовані проводи / Ізольовані проводи / Самопідтримувані ізольовані проводи / Кабелі / Нагрівання і тепловіддача неізольованих проводів / Нагрівання і тепловіддача ізольованих проводів і кабелів / Вибір плавких запобіжників і перерізу проводів та кабелів за допустимим нагріванням / Вибір автоматів / Конструкції і спорудження повітряних ліній / Основні елементи і загальна характеристика повітряних ліній / Спорудження повітряних ліній / Механізація монтажних робіт / Контроль за якістю електромонтажних робіт / Графіки навантаження і втрати енергії в електричних мережах / Загальні відомості про графіки навантаження / Обчислення втрат електроенергії в проводах і трансформаторах / Економічна густина струму в провідниках / Визначення допустимих втрат напруги в електричних мережах / Вплив відхилень напруги на роботу споживачів електроенергії/ Допустимі відхилення напруги / Вплив окремих елементів електричної мережі на відхилення напруги / Визначення допустимої втрати напруги за таблицею відхилень напруги/ Розрахунок розімкнутих електричних мереж з рівномірним і нерівномірним навантаженням / Активні та індуктивні опори проводів / Спад і втрата напруги в мережах змінного струму / Розрахунок електричних мереж трифазного струму за сталого перерізу проводів магістралі / Загальні правила розрахунку трифазних електричних мереж з нерівномірним навантаженням фаз / Розрахунок електричних мереж низької напруги з активним навантаженням / Розрахунок електричних навантажень / Перевірка електромережі на коливання напруги під час пуску електродвигунів / Розрахунок замкнутих мереж / Розрахунок лінії з двостороннім живленням / Розрахунок складних замкнутих мереж / Електрична апаратура і струмопровідні елементи розподільних пристроїв / Струмопроводи / Електричні контакти / Призначення, принцип дії і будова електричної апаратури напругою понад 1000 в / Приводи до комутаційної апаратури / Контрольно-вимірювальні прилади і вимірювальні трансформатори / Вимірювальні прилади, що використовують на електростанціях і підстанціях / Трансформатори струму і схеми їх вмикання / Трансформатори напруги і схеми їх вмикання / Сільські трансформаторні підстанції та резервні електростанції / Схеми і джерела електропостачання сільськогосподарських районів / Районні трансформаторні підстанції / Відкриті, закриті і комплектні розподільні пристрої / Призначення, схеми і конструктивне виконання споживчих підстанцій 10-35/0,4 кв / Дизельні електростанції резервного живлення / Розрахунок струмів короткою замикання і струмів замикання на землю / Режим нейтралі електроустановок і види замикань / Розрахунок струмів замикання на землю в мережах із незаземленою нейтраллю / Причини виникнення і види коротких замикань / Наслідки коротких замикань / Характеристика процесу короткого замикання / Методи розрахунків струмів короткого замикання / Складання схеми заміщення у відносних одиницях / Складання схеми заміщення в іменованих одиницях / Визначення струмів короткого замикання в сільських мережах напругою більше 1000 в / Особливості розрахунку струмів короткого замикання в установках напругою 380/220 в / Обчислення струмів короткого замикання в мережах, виконаних стальними проводами / Загальні відомості про несиметричні короткі замикання / Термічна і електродинамічна дія струмів короткого замикання / Вибір електрообладнання і перевірка його на дію струмів короткого замикання / Вибір і перевірка вимірювальних трансформаторів / Релейний захист / Призначення релейного захисту і вимоги донього / Класифікація реле захисту і принцип дії реле / Мікропроцесорні пристрої релейного захисту / Релейний захист ліній розподільних електромереж напругою 6-10 кв / Релейний захист трансформаторів / Релейний захист ліній напругою 0,38 кв / Узгодженість релейного захисту і запобіжників / Автоматизація електричних станцій і підстанцій / Ефективність автоматизації електростанцій і підстанцій / Автоматичне частотне розвантаження систем / Автоматичне повторне вмикання / Автоматичне вмикання резерву / Власні потреби підстанцій, авр власних потреб / Автоматичне секціонування і вмикання резерву розподільних ліній напругою 10 кв / Захист від атмосферних перенапруг / Фізична картина виникнення атмосферних перенапруг і їх небезпека / Захист електроустановок від прямих ударів блискавки / Захист електроустановок від індукованої перенапруги / Виконання грозозахисту електростанцій, підстанцій, ліній і споживчих електроустановок / Поняття про комутаційну перенапругу / Заземлення і заземлювальні пристрої / Призначення заземлювальних пристроїв / Розподіл потенціалу і розтікання струму в землі від заземлювача / Вимоги до заземлювальних пристроїв / Літерні позначення типу системи заземлення /

 

 

 

!!!!!!!REKLAMA  РЕКЛАМА REKLAMA  РЕКЛАМА REKLAMA  РЕКЛАМА REKLAMA РЕКЛАМА REKLAMA!!!!!!