КОНТРОЛЬНО ВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ

 ОСНОВАМИ МЕТРОЛОГІЇ

на головну

 

Вимірювальні прилади / перевірка засобів виміру прямим методом / вимір опорів за допомогою врівноваженого моста / вимір температур за допомогою термометра опору / термоелектричний метод виміру температур / дослідження метрологічних характеристик / електровимірювальних приладів / дослідження роботи вимірювального комплекту / метрологічна повірка аналогового амперметра методом безпосереднього порівняння зі зразковим приладом / метрологічна повірка аналогового вольтметра / методом безпосереднього порівняння зі зразковим приладом / метрологічна повірка аналогового ватметра методом безпосереднього порівняння зі зразковим приладом / метрологічна повірка однофазного лічильника активної електричної енергії / метрологічна повірка електронних лічильників активної електричної енергії / дослідження способів розширення границь вимірювання приладів за допомогою шунтів та додаткових резисторів / дослідження роботи вимірювального трансформатора струму / Вимірювання електричного опору одинарним мостом постійного струму / вимірювання електричних величин цифровими вимірювальними приладами / вимірювання активної потужності споживачів у однофазних колах змінного струму / вимірювання активної та реактивної потужності споживачів у трифазних колах змінного струму / вимірювання коефіцієнту потужності у колах змінного струму при різних видах навантаження / вимірювання індуктивності, взаємної індуктивності та ємності опосередкованими методами / що таке засоби вимірювальної техніки / що таке метрологічні та неметрологічні характеристики звт / охарактеризуйте такі поняття, як «шкала приладу діапазон показань та діапазон вимірювань», «показ вимірювального приладу ціна поділки та стала приладу / як аналітично пов’язані між собою показ, стала приладу та ціна поділки / що таке чутливість звт та його поріг чутливості / наведіть умовні позначення класів точності зв та поясніть їх зміст / як класифікують засоби вимірювань за метрологічними характеристиками / сформулюйте сутність фізичного ефекту, який покладено в основу роботи магнітоелектричних вимірювальних приладів / обґрунтуйте, що галузь застосування магнітоелектричного вимірювального приладу – це вимірювання постійних струмів / сформулюйте сутність фізичного ефекту, який покладено в основу роботи електромагнітних вимірювальних приладів / обґрунтуйте, що галузь застосування електромагнітного вимірювального приладу – це вимірювання постійних та змінних струмів / сформулюйте сутність фізичного ефекту, який покладено в основу роботи електродинамічних вимірювальних приладів / обґрунтуйте, що галузь застосування електродинамічного вимірювального приладу – це вимірювання постійних та змінних струмів / сформулюйте сутність фізичного ефекту, який покладено в основу роботи електростатичних вимірювальних приладів / обґрунтуйте, що галузь застосування електростатичного вимірювального приладу – це вимірювання постійних та змінних напруг / що таке повірка засобів вимірювальної техніки / яка мета повірки / які види повірок вам відомі / які ви знаєте методи повірки засобу вимірювань / що таке абсолютна, відносна та зведена похибки приладу / охарактеризуйте метод безпосереднього порівняння засобу вимірювань зі зразковим приладом / охарактеризуйте основні операції повірки / як повинен співвідноситися клас точності зразкового приладу та приладу, що повіряється / за якими умовами слід обирати систему зразкового приладу / що таке варіація показів приладу як її визначити під час повірки / які є умовні позначення класу точності приладів, та як за ними обчислюється стандартна непевність показів приладів / обрати метод і схему повірки та зразкові засоби вимірювальної техніки для проведення метрологічної повірки приладу, метрологічні характеристики якого наведені в таблиці / у чому суть метрологічної повірки аналогових вольтметрів та яка її мета / які існують види метрологічних повірок / чим визначається точність метрологічної повірки звт / який вольтметр можна вважати зразковим / охарактеризуйте методи метрологічної повірки / охарактеризуйте основні операції метрологічної повірки аналогового вольтметра / які є умовні позначення класу точності приладів, та як за ними обчислюється стандартна непевність показів приладів / на підставі яких даних можна зробити висновок щодо придатності вольтметра для подальшої експлуатації / опишіть конструкцію та принцип дії однофазного індукційного лічильника активної електричної енергії / які існують методи повірки однофазного індукційного лічильника активної електричної енергії / назвіть основні операції метрологічної повірки однофазного індукційного лічильника активної електричної енергії / що таке самохід лічильника / як перевірити наявність або відсутність самоходу лічильника / як перевірити поріг чутливості лічильника / як експериментально визначити та аналітично розрахувати основну похибку лічильника / як оцінити відповідність лічильника своєму класу точності та встановити придатність лічильника до подальшої експлуатації / опишіть конструкцію та принцип дії однофазного електронного лічильника активної електричної енергії / які основні операції проводять під час метрологічної повірки однофазного електронного лічильника активної електричної енергії / як встановити необхідний клас точності зразкового електронного лічильника для повірки лічильника / що таке самохід лічильника / як перевірити наявність або відсутність самоходу лічильника / як перевірити поріг чутливості електронного лічильника / як експериментально визначити та аналітично розрахувати основну похибку електронного лічильника / як оцінити відповідність електронного лічильника своєму класу точності та встановити придатність лічильника до подальшої експлуатації / що таке масштабні вимірювальні перетворювачі / яке призначення шунта / наведіть схему включення амперметра через шунт до електричних кіл / як аналітично розрахувати опір шунта для розширення границь вимірювання приладів / як аналітично розрахувати опір багатограничного шунта / яке призначення додаткового резистора / наведіть схему включення вольтметра з додатковим резистором до електричних кіл / як аналітично розрахувати опір додаткового резистора для розширення границь вимірювання приладів / як аналітично розрахувати опір багатограничного додаткового резистора / охарактеризуйте область застосування шунтів та додаткових резистрів / амперметр з границею вимірювання 25 а побудований на основі мілівольтметра магнітоелектричної системи класу точності 0,5 з максимальним відліком шкали 100, зі сталою за напругою 0,1 мв/поділ. та внутрішнім опором 250ом підключений до шунта. Визначити опір шунта і потужність / визначити опір додаткового резистора, який підключений до вольтметра з границею вимірювання 75 в і власним споживанням потужності 0,95 вт, якщо границя вимірювання нового вольтметра 300 в чому вимірювальний трансформатор струму є масштабним / опишіть конструкцію вимірювального трансформатора струму / в яких умовах працює вимірювальний трансформатор струму та чому / чому не можна розривати вторинну обмотку вимірювального трансформатора струму при включеній первинній / що таке номінальний коефіцієнт трансформації трансформатора струму як аналітично він визначається / як включається вимірювальний трансформатор струму з вимірювальним приладом до кола змінного струму / яку назву має наведений чисельний ряд: 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 7,5; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 75; 80; 100; 150; 200; …60000а / до однофазного кола змінного струму включений феродинамічний ватметр з границею вимірювання за струмом 5 а та з границею вимірювання за напругою 75 в, з максимальним відліком 150 поділок через вимір вальні трансформатори струму 80/5 і напруги 500/100. Визначити активну потужність однофазного кола змінного струму, якщо світловий покажчик ватметра зупинився на позначці шкали «70». Представити схему вимірювання / розрахувати значення первинного струму у колі, якщо показ амперметра, який підключений до вторинного кола вимірювального трансформатора струму з номінальним коефіцієнтом 100/5, дорівнює 4,2 а / визначити активну потужність у вторинному колі вимірювального трансформатора струму з номінальним коефіцієнтом трансформації 50/5, до якого підключений електродинамічний ватметр стала приладу дорівнює 5 вт/поділ., а стрілочний покажчик приладу зупинився на позначці шкали «90» / експериментатору необхідно обрати вимірювальні трансформатори струму та напруги, якщо відомо, що напруга живлення однофазного кола змінного струму дорівнює 450 в, а струм електричного навантаження дорівнює 6 а. / представити схему вимірювання / з яких елементів складається одинарний вимірювальний міст постійного струму / опишіть принцип дії одинарного вимірювальний моста. Що таке зрівноваження та збіжність вимірювального моста / чому одинарний міст можна застосовувати для вимірювання малих опорів / як досягти нехтовно малого впливу з’єднувальних проводів на результат вимірювання / як експериментально перевірити достатність чутливості нульіндикатора для виконання вимірювань із необхідною точністю / які складові має непевність результату вимірювання опору одинарним вимірювальним мостом постійного струму / як обчислити розширену непевність результату вимірювання опор яке призначення цифрових засобів вимірювальної техніки / які основні переваги цифрових вимірювальних приладів / на які різновиди, з точки зору функціонального призначення, поділяють цифрові засоби вимірювальної техніки / назвіть основні метрологічні характеристики аналогоцифрових перетворювачів та цифрових приладів / охарактеризуйте основні елементи структурної схеми цифрового мультиметра / які існують аналогоцифрові перетворювачі (ацп) / наведіть структурні схеми ацп / які існують цифро/аналогові перетворювачі (цап) / визначити відносну та абсолютну похибки показу u = 60 b цифрового вольтметра, клас точності якого 0,05/0,01, а границя вимірювання / 100 в визначити відносну та абсолютну похибки показу r = 8 ком цифрового омметра, клас точності якого 0,1/0,05, а границя вимірювання / 10 ком / в розпорядженні оператора є два цифрові вольтметри з однаковими границями вимірювань 10 в. Клас точності першого цифрового вольтметра 0,2/0,05, клас точності другого вольтметра – 0,1/0,02 / обґрунтуйте, за яких значень вимірюваної напруги похибка першого вольтметра буде більшою, ніж другого вольтметра / які вам відомі методи та засоби вимірювань активної потужності у однофазному колі змінного струму / охарактеризуйте конструкцію та опишіть принцип дії електродинамічного та феродинамічного ватметрів для вимірювання активної потужності у однофазному колі змінного струму / які слід застосовувати схеми для вимірювання активної потужності у однофазному колі змінного струму відповідь обґрунтуйте / які масштабні вимірювальні перетворювачі застосовуються з ватметрами для вимірювання активної потужності у однофазному колі змінного струму / як аналітично визначається активна потужність За показаннями ватметра, який включений до однофазного кола змінного струму через вимірювальні трансформатори струму та напруги / які існують опосередковані методи вимірювання активної потужності у колах постійного та змінного струму / опишіть методику опрацювання експериментальних даних за показаннями ватметра / що таке відносна сумарна стандартна непевність результату вимірювання активної потужності / які види приладів застосовуються для вимірювання активної та реактивної потужності / як аналітично визначається активна потужність трифазного трипровідного кола при симетричному характері навантаження за методом одного ватметра / поясніть принцип включення ватметра для вимірювання реактивної потужності / як аналітично визначається реактивна потужність трифазного трипровідного кола при симетричному характері навантаження за методом одного ватметра / які методи необхідно обрати для вимірювання активної та реактивної потужності в трифазному трипровідному колі змінного струму при симетричному характері навантаження? Як аналітично визначаються активна та реактивна потужність трифазного трипровідного кола за вище обраним методом / як виміряти активну та реактивну потужності в трифазному чотирипровідному колі змінного струму при симетричному характері навантаження / поясніть від чого залежить кількість ватметрів при вимірюванні активної та реактивної потужності в трифазних колах змінного струму / охарактеризуйте класифікацію методів та засобів вимірювань коефіцієнту потужності у колах змінного струму / опишіть конструкцію електродинамічного фазометра та наведіть схему увімкнення його до однофазного кола змінного струму / як вимірювати кут зсуву фаз електронним осцилографом які переваги осцилографічного методу вимірювання / опишіть конструкцію електромагнітного фазометра та наведіть схему увімкнення його до однофазного кола змінного струму / на електростанції встановлені електронні лічильники активної і реактивної енергії. За час роботи споживачів показання лічильників збільшилися відповідно на 220 000 квт·год та на 68 000 квар·год. Визначити середнє значення коефіцієнта потужності / в однофазному колі змінного струму за даними опосередкованих вимірювань за допомогою трьох приладів були отримані такі показання: амперметр / 3,5 а, вольтметр – 145 в, ватметр – 95 вт. Визначити кут зсуву фаз між напругою та струмом / для задачі 6 розробіть схему включення трьох приладів до однофазного кола змінного струму для вимірювання кута зсуву фаз між напругою та струмом / які прилади та методи застосовуються для вимірювання індуктивності та взаємної індуктивності / охарактеризуйте метод «амперметра – вольтметра – ватметра» вимірювання індуктивності котушки. Як аналітично визначається індуктивність котушки за методом «амперметра – вольтметра – ватметра / охарактеризуйте метод «амперметра – вольтметра» вимірювання взаємної індуктивності двох котушок. Як аналітично визначається взаємна індуктивність двох котушок за методом амперметра – вольтметра / охарактеризуйте метод «амперметра – вольтметра – ватметра» вимірювання взаємної індуктивності двох котушок. Як аналітично визначається взаємна індуктивність двох котушок за методом «амперметра – вольтметра / ватметра» / які прилади та методи застосовуються для вимірювання ємності / що таке електродинамічний фарадомір / чому кут відхилення рухомої частини приладу залежить від величини ємності / охарактеризуйте метод «амперметра – вольтметра – ватметра» вимірювання ємності. Як аналітично визначається ємність за методом «амперметра – вольтметра – ватметра» / охарактеризуйте метод «амперметра – вольтметра» вимірювання ємності. Як аналітично визначається ємність конденсатора за методом «амперметра – вольтметра» / які засоби вимірювань за функціональним призначенням поділяються на ацп цап, цифрові вимірювальні прилади та цифрові вимірювальні системи / цифрові засоби вимірювальної техніки / засоби вимірювальної техніки 3 вимірювальні прилади / вимірювальні системи / вимірювальний перетворювач для автоматичного перетворення неперервної вимірюваної величини аналогового сигналу в пропорційну їй дискретну величину у вигляді цифрового коду, має назву / вхідний аналоговий перетворювач (вап) / інтерфейс / цифроаналоговий перетворювач (цап) / аналого/цифровий перетворювач (ацп) / вимірювальний перетворювач, який призначений для перетворення цифрового коду в аналогову величину, має назву / цифро аналоговий перетворювач (цап) / обчислювальний пристрій (оп) / інтерфейс аналого/цифровий перетворювач (ацп) / прилади, в яких під час вимірювання здійснюється автоматичне перетворення неперервної вимірюваної величини в дискретну з подальшою індикацією результату вимірювання у цифровій формі – це / аналогові вимірювальні прилади / електронні вимірювальні прилади / цифрові вимірювальні прилади / вторинні вимірювальні прилади / сукупність технічних і програмних засобів, правил (протоколів) для одноабо ж двостороннього обміну інформації між цифровими засобами має назву / цифровий відліковий пристрій / цифровий мультиметр / цифрові вимірювальні прилади / сукупність правил, які встановлюють значення кожного елемента залежно від його місця у кодовій комбінації та її довжини, має назву / інтерфейс / цифровий код / одиничний нормальний (число/імпульсний) код / десятковий код / для подання оператору результату вимірювання у цифрових засобах призначені / пристрої відображення інформації / пристрій управління / обчислювальний пристрій / з яких структурних блоків складається цифровий відліковий пристрій / підсилювач / дешифратор / табло індикації / блок керування

ЗАДАЧІ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ:

1.1. ЗАДАЧА: Вимірювальний прилад, внутрішній опір якого Rв, має шкалу з N поділками. Визначити опір шунта Rш до приладу, за допомогою якого можна було б виміряти величину струму І, а також величину додаткового опору Rд, за допомогою якого цим же приладом можна було б виміряти величину напруги U, якщо стала приладу С.           

    Накреслити схему увімкнення вимірювача з шунтом і з додатковим опором. Визначити величини струмів, які проходять через вимірювач і через шунт, а також спади напруги на вимірювачі та на додатковому опорі.

(Дані до цієї задачі або номер свого варіанта надсилаєте свої)

 

1.2. ЗАДАЧА: У коло однофазного змінного струму через трансформатори струму з коефіцієнтом трансформації К1 і трансформатором напруги з коефіцієнтом трансформації Кu підключено прилади: амперметр, вольтметр, ватметр, фазометр. Накреслити схему кола і визначити величини, які не задані в табл. 2: покази амперметра І2; покази вольтметра U2; покази ватметра Р2; покази фазометра соsj2; струм у первинній обмотці трансформатора струм І1; напруга на навантаженні U1; повна потужність споживача S; активна потужність споживача Р1.

(Дані до цієї задачі або номер свого варіанта надсилаєте свої)

 

1.3. ЗАДАЧА: Для дослідження однофазного кола змінного струму з послідовним                   з´єднанням активного опору, індуктивності і ємності увімкнули прилади: амперметр, вольтметр, ватметр, фазометр. Накреслити схему кола, визначити величини які не задані в таблиці табл.3

(Дані до цієї задачі або номер свого варіанта надсилаєте свої)

 

1.4. Скласти схему трифазного чотирипровідного кола для вимірювання фазного струму, напруги, активної потужності фази, обліку енергії фази, трифазної активності і реактивної енергії з нормальними умовами, а також розширенними по струму границями вимірювання. Вказати типи увімкнення в схему приладів їх системи.

(Дані до цієї задачі або номер свого варіанта надсилаєте свої)

 

 

(також ви можете замовити ексклюзивні роботи (задачі, питання)

 

 

 

za-day@ya.ru

 

 

 

 

 

!!!!!!!REKLAMA  РЕКЛАМА REKLAMA  РЕКЛАМА REKLAMA  РЕКЛАМА REKLAMA РЕКЛАМА REKLAMA!!!!!!