НА ГОЛОВНУ

ЕКОНОМІКА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА  І ОРГАНІЗАЦІЯ АГРОЕНЕРГОСЕРВІСУ.

1. Основні напрями електропостачання та електрифікації сільського господарства України. Джерела електропостачання.

2. Економічні показники розподілу електроенергії в сільських районах і шляхи її поліпшення.

3. Визначення збитків сільськогосподарських підприємств від перерв в електропостачанні.

4. Норми споживання електроенергії в сільськогосподарському виробництві.

5. Галузі застосування електроенергії в сільському виробництві. Договір на право користування електроенергією.

6. Ліміти споживання електроенергії. Штрафні санкції за перевищення лімітів і договірних показників споживання електроенергії.

7. Собівартість виробництва електроенергії на електростанціях різних типів і потужностей.

8. Собівартість передачі електроенергії сільським споживачам.

9. Шляхи зниження собівартості виробництва і передачі електроенергії.

10. методи боротьби з комерційними втратами електроенергії.

11. Тарифи як різновидність цін в енергетиці. тарифи на електроенергію, що відпускається споживачам.

12. Джерела формування прибутку на підприємствах з електропостачання сільського господарства. балансовий і розрахунковий прибуток.

13. Розподіл прибутку на підприємствах енергетики і його використання. Рентабельність і особливості її обчислення в електроенергетиці.

14. Застосування природного газу в сільськогосподарському виробництві. Споживачі природного газу. Стан газифікації сільських населених пунктів України.

15. Джерела газифікації. Нормативи витрат газу.

16. Особливості використання газу для комунально-побутових потреб на селі.

17. Перспективи газифікації сільських населених пунктів України.

18. Державний нагляд за устаткуванням споживачів газу та його завдання.

19. Організація, планування та фінансування робіт з обслуговування і ремонту засобів газифікації сільських населених пунктів.

20. Техніко-економічні показники газифікації сільських населених пунктів.

21. Визначення потреби господарства у воді.

22. Джерела сільськогосподарського водопостачання. Системи і схеми водопостачання.

23. Системи теплопостачання сільських населених пунктів і виробничих об'єктів.

24. Теплопостачання комунально-побутових споживачів.

25. Річні витрати тепла і палива. Норми теплопостачання сільськогосподарських споживачів.

26. Собівартість тепла в сільському господарстві.

27. Шляхи економії теплоенергетичних ресурсів. техніко-економічна оцінка систем теплопостачання.

28. Основні положення і завдання проектування. Вихідні дані і нормативи для проектування.

29. Стадії проектування, їх зміст. Склад і обсяги проектів з електрифікації селянських спілок, проектів на спорудження трансформаторних підстанцій та ліній електропередач.

30. Типові проекти та їх застосування. Строки проектування і відповідальність проектних організацій перед замовником проекту.

31. Кошториси і порядок їх складання. Скласти локальний кошторис на монтаж одного кілометра лінії 0,4 кВ.

32. Основні завдання, особливості будівництва і монтажу об'єктів сільської електрифікації. Способи ведення будівельно-монтажних робіт.

33. Матеріально-технічне постачання електромонтажних робіт.

34. Порядок прийому і здавання електроустановок в експлуатацію. Організація пусконалагоджувальних і приймально-здавальних робіт. Скласти акт введення в експлуатацію електрообладнання підприємства.

35. Основні положення систем технічного обслуговування та ремонту електрообладнання сільськогосподарських підприємств. Скласти акт розподілу електрообладнання за балансовою належністю.

36. Система технічного обслуговування та ремонту електрообладнання.

37. Періодичність технічного обслуговування та ремонту електрообладнання.

38. Умовні одиниці обслуговування і ремонту електрообладнання.

39. Скласти обсяг обслуговування електрообладнання підприємства (в умовних одиницях).

40. Планування та облік робіт з технічного обслуговування і ремонту електрообладнання.

41. Визначити річні затрати праці на технічне обслуговування і поточний ремонт десяти двигунів серії 4А потужністю 1кВт, 1430 об/хв, розміщених у ремонтній майстерні (працюють цілий рік 7 годин на добу).

42. Форми організації технічного обслуговування та ремонту електрообладнання в господарствах.

43. Матеріально-технічні засоби при обгрунтуванні та ремонті електрообладнання в господарствах.

44. Визначення потреби господарства в електрообладнанні, матеріалах і запасних частинах. Визначити річну потребу в олов'яно-свинцевому припої на поточний ремонт 10 електродвигунів серії 4А потужністю 2,2 кВт.

45. Визначення вартості обслуговування електрообладнання в господарстві.

46. Технічна документація енергетичного підприємства сільськогосподарського виробництва.

47. Організація капітального ремонту електрообладнання.

48. Економічна суть внутрішньогосподарського розрахунку.

49. Суть та принципи господарського розрахунку. Організація загального та внутрішньогосподарського розрахунку.

50. Організація внутрішньогосподарського розрахунку в підрозділах ВАТ "Обленерго".

51. Зміст і порядок розробки госпрозрахункових завдань, облік контроль і оцінка виконання їх виробничими підрозділами і службами ВАТ "Обленерго".

52. Організація госпрозрахунку в умовах оренди. Суть і принципи орендних відносин.

53. Форми оренди. Засоби виробництва, що передаються в оренду. Порядок розробки і укладання договорів з орендарями.

54. Завдання і принцип внутрішньогосподарського планування в умовах ринкової економіки. Методи планування. система планування.

55. Планування в експлуатаційних енергетичних підприємствах. Техпромфінплан - основний документ техніко-економічного планування у державній акціонерній енергопостачальній компанії.

56. Планові нормативи - розрахункова основа розробки техпромфінплану. Планування потреб у засобах виробництва та їх використання.

57. Планування робіт, пов'язаних з електрифікацією виробничих процесів сільського господарства, побутом сільського населення та експлуатацією електрообладнання.

58. Поняття, завдання і види аналізу виробничої діяльності енергетичних підприємств.

59. Методи аналізу господарської діяльності енергопідприємств.

60. Аналіз виконання планів організаційно-технічних і господарських заходів.

61. Аналіз використання основних і оборотних фондів енергетичних підприємств.

62. Аналіз фінансового стану підприємства. Завдання контрольної ревізійної служби.

63. Техніко-економічні показники роботи електрогосподарства та їх аналіз.

64. Методика визначення економічної ефективності капіталовкладень.

65. Економічна ефективність заходів щодо підвищення надійності електропостачання. Визначити загальні збитки від восьми годин перерви електропостачання птахоферми, де розміщено 5000 голів молодняку.

66. Методика визначення економічної ефективності електрифікації і автоматизації агроенергосервісу.

67. Зміст і завдання нормування праці. Поняття норм виробітку, норм часу і норм обслуговування. Фактори, що визначають норми виробітку.

68. Суть і значення продуктивності праці. Показники і способи визначення продуктивності праці в сільській енергетиці. Фактори, які впливають на продуктивність праці.

69. Шляхи підвищення продуктивності праці в сільській енергетиці. Кадри сільських енергопідприємств, їх підготовка і підвищення кваліфікації.

70. Права і обов'язки техніка електрика та електромонтера.

71. Форми організації праці в сільській енергетиці. Виробнича бригада - найбільш прогресивна форма організації праці.

72. Основні принципи оплати праці в енергетиці. Форми та системи оплати праці.

73. Тарифікація робіт, оплата і економічне стимулювання праці електромонтерів, електроенергетиків з експлуатації сільських електроустановок.

74. Оплата і економічне стимулювання праці інженерно-технічного персоналу експлуатаційних організацій з електропостачання та експлуатації сільських електроустановок.

75. Формування фонду оплати праці на колективних підприємствах і виробничих кооперативах.

76. Присвоєння кваліфікаційного розряду.

77. Процес праці і його особливості в будівельно-монтажних організаціях та при ремонтно-експлуатаційному обслуговуванні електричних мереж.

78. Основні принципи і напрямки наукової організації праці в енергопідприємствах.

79. Розробка планів наукової організації праці і впровадження їх у виробництво.

80. Основні показники планування енергетики та електрифікації сільського господарства. Інформаційна база для планування електропостачання сільського господарства.

81. Економічна суть і динаміка основних фондів енергетичних підприємств. Класифікація і структура основних фондів.

82. Види зношування і структура основних фондів, фондозабезпеченність, фондоозброєність. Показники використання основних фондів.

83. Оборотні фонди енергетичних підприємств. Структура оборотних фондів. Показники використання оборотних фондів.

84. Шляхи підвищення використання основних і оборотних фондів. Раціональне співвідношення між основними та оборотними фондами.

85. Роль інвестицій у розвитку сільськогосподарського виробництва Капітальні вкладення в електроенергетику і електрифікацію сільського господарства, їх динаміка і структура.

86. Визначення розмірів капітальних вкладень у електропостачання сільського господарства та фактори, які впливають на їх розміри.

87. Система будівельно-монтажних організацій з електропостачання і електрифікації сільського господарства, їх завдання і виробнича структура.

88. Державні енергетичні компанії (ДЕК) як основна ланка в управлінні енергетикою України і її основні завдання. Служба сільської електрифікації і розподільних мереж ДЕК.

89. Державні акціонерні енергопостачальні компанії "Обленерго" як основна ланка виробничо-енергетичного об'єднання, що здійснює експлуатацію, ремонт і технічне обслуговування електромереж. Організаційна структура "Обленерго" і його структурних підрозділів.

90. Господарсько-розрахункове виробниче підприємство "Енергопостач", його структура, функції та завдання.

91. Порядок оформлення підключень енергетичних пристроїв до електричних мереж.

92. Форми енергетичного нагляду за споживачами електроенергії. Організація обліку електроенергії і розрахунок за неї.

93. Об'єднання "Агропроменерго", їх організаційно-економічні основи, склад, завдання і функції.

 

 

 

 

 

!!!!!!!REKLAMA  РЕКЛАМА REKLAMA  РЕКЛАМА REKLAMA  РЕКЛАМА REKLAMA РЕКЛАМА REKLAMA!!!!!!