НА ГОЛОВНУ

ЕКОНОМІКА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

1. Зміст і завдання предмета, методи його вивчення.

2. Сільське господарство як галузь народного господарства, його місце в економіці України і завдання щодо дальшого розвитку.

3. Особливості сільськогосподарського виробництва і їх врахування в процесі виробництва.

4. Посилення ролі економічних знань спеціалістів сільськогосподарського виробництва в умовах ринкових відносин.

5. Поняття АПК, його структура і умови ефективного функціонування.

6. Характеристика продовольчого комплексу і умови його збалансового розвитку.

7. Виробнича і соціальна інфракструктури АПК та їх роль у підвищенні ефективності виробництва.

8. Поняття ринкової економіки, її механізми і регулятори.

9. Поняття ринку, види ринку і організаційні форми його прояву.

10. Цінні папери в ринковій економіці, їх характеристика.

11. Основні напрями аграрної реформи України в умовах ринкової економіки.

12. Форми господарювання в аграрному секторі України на сучасному етапі, завдання їх становлення і умови правильного поєднання.

13. Розвиток селянських /фермерських/ господарств в Україні, області, районі.

14. Земельний фонд України, склад, структура і правові основи його регулювання.

15. Особливості землі як головного засобу виробництва і їх врахування в процесі сільськогосподарського виробництва.

16. Напрями земельної реформи в Україні на сучасному етапі.

17. Склад і структура сільськогосподарських угідь напрями їх раціонального використання.

18. Характеристика якісної і економічної оцінки землі. Земельний кадастр.

19. Орендна плата за землю та рентні платежі, принципи їх розрахунку.

20. Показники використання землі і ефективності проведення окремих агромеліоративних заходів.

21. Склад, структура і динаміка трудових ресурсів сільського господарства. Особливості сільськогосподарської праці.

22. Показники забезпеченості господарства трудовими ресурсами і ступення їх використання.

23. Ринок праці і форми його прояву в сільському господарстві.

24. Суть продуктивності праці і значення її росту.

25. Показники продуктивності праці, методика їх розрахунку.

26. Шляхи поліпшення використання трудових ресурсів в сільському господарстві і фактори росту продуктивності праці в умовах ринку.

27. Поняття матеріально-технічних ресурсів сільського господарства, їх стан і основні напрями становлення в умовах переходу до ринку засобів виробництва.

28. Енергетичні ресурси сільського господарства, їх склад, структура і показники забезпеченості ними господарств.

29. Система машин у сільському господарстві, вимоги до її формування відповідно до зональних умов, технологій і спеціалізації.

30. Машинно-тракторний парк і техніко-економічні показники його використання.

31. транспортні засоби в сільському господарстві, принципи їх правильного поєднання, техніко-економічні показники використання вантажних автомобілів.

32. Основні напрями ресурсо - і енергозбереження в сільському господарстві.

33. Екологічні проблеми механізації сільськогосподарського виробництва і шляхи їх вирішення.

34. Поняття основних фондів сільськогосподарських підприємств, їх склад, структура, оцінка і джерела формування.

35. Оборотні фонди сільськогосподарських підприємств, їх склад, структура, оцінка і джерела формування.

36. Знос і амортизація основних фондів. Методика розрахунку амортизаційних відрахувань.

37. Ринок засобів виробництва, організаційні форми його прояву, його роль в забезпеченні сільськогосподарських підприємств основними і оборотними засобами.

38. Металомісткість і енергомісткість виробництва продукції, методика розрахунку та шляхи зниження.

39. Суть і основні напрямки капіталовкладень в сільському господарстві, джерела їх формування.

40. Показники забезпеченності основними фондами і ефективності використання основних та оборотних фондів, методика їх розрахунку.

41. Показники ефективності капітальних вкладень в сільському господарстві і шляхи підвищення цієї ефективності.

42. Способи збільшення виробництва сільськогосподарської продукції. Суть, значення і основні напрями інтенсифікації як головного шляху збільшення виробництва продукції в умовах ринку.

43. Рівень, результати і економічна ефективність інтенсифікації. Показники, що їх характеризують.

44. Суть, значення і ефективність застосування екологічно чистих ресурсозберігаючих технологій в розв'язанні екологічних проблем.

45. Ринок інформаційних послуг і наукових розробок, його роль в розвитку науково-технічного прогресу в сільському господарстві.

46. Поняття про розміщення і спеціалізацію сільського господарства, фактори спеціалізації і умови правильного поєднання різних форм господарювання.

47. Спеціалізація і товарні зони виробництва сільськогосподарської продукції по регіонах України, області, району.

48. Показники спеціалізації і розмірів сільськогосподарських підприємств, методика їх розрахунку.

49. Галузі сільськогосподарського виробництва, їх класифікація і принципи правильного поєднання.

50. Напрями кооперування і види інтеграції сільськогосподарського виробництва, їх економічне і соціальне значення.

51. Суть, особливості і показники розширеного відтворення сільськогосподарського виробництва.

52. Валова продукція сільського господарства, її склад, структура і особливості розподілу в умовах переходу до ринкових відносин.

53. Канали реалізації сільськогосподарської продукції і поширення ринкових форм реалізації.

54. Поняття собівартості, види собівартості, класифікація і структура витрат виробництва.

55. Принципи і методика обчислення собівартості продукції рослинництва і тваринництва, оцінка роботи допоміжних та обслуговуючих виробництв.

56. Шляхи зниження собівартості сільськогосподарської продукції.

57. Поняття про ціну і ціноутворення. Принципи ціноутворення в умовах формування ринкових відносин.

58. Система цін на сільськогосподарську продукцію, напрями їх вдосконалення в період становлення ринкової економіки.

59. Суть, види і узагальнюючі показники ефективності сільськогосподарського виробництва, значення її підвищення.

60. Валовий, чистий і госпрозрахунковий доходи та прибуток, методика їх розрахунку.

61. Рентабельність виробництва і її показники, методика їх розрахунку.

62. Ефективність впровадження нової техніки, методика її розрахунку.

63. Шляхи підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва в ринкових умовах.

64. Економіка зернового господарства.

65. Економіка виробництва технічних культур, характерних для даної зони.

66. Економіка виробництва картоплі і овочів.

67. Економіка галузі кормовиробництва.

68. Економіка скотарства.

69. Економіка свинарства.

70. Економіка вівчарства.

71. Економіка птахівництва.

72. Розрахунок показників використання землі в господарстві і виявлення шляхів поліпшення її використання.

73. Визначити забезпеченність господарства трудовими ресурсами.

74. Визначити показники використання трудових ресурсів.

75. Розрахувати показники продуктивності праці по господарству, галузях та окремих видах продукції.

76. Розрахувати показники забезпеченості господарства основними фондами та ефективності їх використання.

77. Обчислити показники ефективності використання оборотних засобів.

78. Визначити економічну ефективність капітальних вкладень.

79. Визначити економічну ефективність прогресивної технології вирощування однієї із сільськогосподарських культур у своєму господарстві.

80. Розрахувати показники рівня, результатів і економічної ефективності інтенсифікації.

81. Визначити спеціалізацію господарства за структурою товарної продукції.

82. Визначити економічну ефективність спеціалізації с.г. виробництва.

83. Визначити структуру собівартості найважливіших видів продукції і дати оцінку динаміки та структури собівартості цієї продукції за даними господарства.

84. Обчислити собівартість одиниці продукції рослинництва і одиниці роботи машинно-тракторного парку за даними господарства.

85. Розрахувати середню ціну реалізації по основних видах сільськогосподарської продукції.

86. Визначити залежність ціни реалізації і грошової виручки від якості реалізованої продукції для одного виду сільськогосподарської продукції конкретного господарства.

87. Обчислити договірно-розрахункову ціну на певний вид продукції і послуги допоміжних виробництв за даними господарства.

88. Розрахувати показники рентабельності.

89. розрахувати економічну ефективність впровадження нової техніки.

90. Визначити економічну ефективність виробництва основних видів продукції рослинництва.

91. Визначити економічну ефективність виробництва основних видів продукції тваринництва.

 

 

 

 

 

!!!!!!!REKLAMA  РЕКЛАМА REKLAMA  РЕКЛАМА REKLAMA  РЕКЛАМА REKLAMA РЕКЛАМА REKLAMA!!!!!!