ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

НА ГОЛОВНУ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Основні визначення.

2. Величини електричного кола

3. Параметри електричного кола

4. Елементи електричного кола

5. Схеми заміщення

6. КОЛА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

7. Передавання потужності від джерела до навантаження

8. Змішане з'єднання приймачів.

9. Застосування законів Кірхгофа.

10. метод суперпозиції.

11. Метод вузлової напруги.

12. Метод еквівалентних перетворень.

13. Метод контурних струмів.

14. Побудова потенційних діаграм.

15. НЕЛІНІЙНІ КОЛА.

16. Загальні визначення.

17. Графічний метод розрахунку.

18. Аналітичний метод розрахунку.

19. КОЛА СИНОСОЇДАЛЬНОГО СТРУМУ.

20. Основні визначення.

21. Діюче значення синусоїдальних величин.

22. Метод векторних діаграм.

23. Символічний метод.

24. Активний опір у колі синусоїдального струму.

25. Індуктивність у колі змінного струму.

26. Ємність у колі синусоїдального струму.

27. Нерозгалуджені кола.

28. Розгалуджені електричні кола.

29. Трикутники опорів та провідностей. Співвідношення між опорами та провідностями.

30. Потужність кола синусоїдного струму.

31. Коефіцієнт потужності. Підвищення коефіцієнта потужності.

32. Явище резонансу.

33. Чотириполюсники.

34. ТРИФАЗНІ ЕЛЕКТРИЧНІ КОЛА.

35. Основні положення.

36. З'єднання зіркою.

37. З'єднання трикутником.

38. Потужність трифазної системи.

39. Перемикання навантаження із зірки на трикутник та навпаки.

40. Розрахунок симетричних трифазних систем.

41. Розрахунок несиметричних систем.

42. ПЕРЕХІДНІ ПРОЦЕСИ.

43. Основні положення.

44. Перехідні процеси у колах постійного струму з індуктивнісю.

45. Перехідні процеси у колах постійного струму з ємністю.

46. Примусові та вільні складові перехідних струмів і напруг.

47. Перехідні процеси у колах синусоїдального струму з індуктивністю.

48. Перехідні процеси у колах синусоїдального струму з ємністю.

49. МАГНІТНІ КОЛА З ПОСТІЙНОЮ МАГНІТОРУШІЙНОЮ СИЛОЮ.

50. Основні поняття.

51. Закони електромагнітизму.

52. Феромагнетики.

53. Енергія магнітного поля.

54. Взаємна індуктивність.

55. Обчислення однорідних магнітних кіл.

56. Обчислення неоднорідних магнітних кіл.

57. Розрахунок підйомної сили електромагніту.

58. МАГНІТНІ КОЛА ЗІ ЗМІНОЮ МАГНІТОРУШІЙНОЮ СИЛОЮ.

59. Основні поняття.

60. Змінний потік та струм у котушці.

61. Магнітний потік розсіяння.

62. Векторна діаграма котушки з осердям.

63. Втрати у сталі щодо змінного намагнічування.

64. ТРАНСФОРМАТОРИ.

65. Призначення та принцип роботи.

66. Неробочий (холостий) хід.

67. Режим навантаження.

68. Режим короткого замикання.

69. Втрати у трансформаторах.

70. Досліди неробочого (холостого) ходу та короткого замикання.

71. реальний, ідеалізований та зведений трансформатори.

72. Схема заміщення трансформатора.

73. Робочі характеристики трансформатора.

74. Конструкція трансформатора.

75. Основні співвідношення для розрахунків.

76. Обчислення трансформатора.

77. Трифазні трансформатори.

78. Багатообмоткові трансформатори.

79. Вимірювальні трансформатори.

80. Автотрансформатори.

81. Зображення трансформаторів на електричних схемах.

82. АСИНХРОННІ МАШИНИ.

83. Будова та принцип роботи.

84. Обертове магнітне поле.

85. Струм ЕРС короткозамкненої обмотки.

86. Рівняння асинхронного двигуна.

87. Зведення величин і параметрів асинхронних машин.

88. Схема заміщення асинхронної машини.

89. Векторна діаграма асинхронного двигуна.

90. Втрати потужності та ККД асинхронного двигуна.

91. Електромагнітний момент.

92. Механічна характеристика.

93. Робочі характеристики асинхронного двигуна.

94. Двигун з фазним ротором.

95. Регулювання швидкості обертання ротора.

96. Пуск асинхронного двигуна.

97. Асинхронний генератор.

98. Електромагнітне гальмо.

99. Однофазні асинхронні двигуни.

100. Двофазні асинхронні двигуни.

101. Фазообертач.

102. асинхронний перетворювач частоти.

103. Індукційний регулятор.

104. СИНХРОННІ МАШИНИ.

105. Будова та принцип роботи синхронної машини.

106. Холостий хід синхронного генератора.

107. Реакція якоря синхронної машини.

108. Електромагнітний момент та кутова характреристика машин.

109. Векторна діаграма синхронного генератора.

110. Характеристика синхронних генераторів.

111. U - подібна характеристика синхронного генератора.

112. Паралельна робота синхронних генераторів.

113. Безконтактні синхронні генератори.

114. Характеристики синхронних двигунів.

115. Пуск синхронного двигуна.

116. Синхронні компенсатори.

117. Втрати та ККД синхронної машини.

118. переваги та недоліки синхронної машини.

119. Графічні позначення синхроних машин.

120. МАШИНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ.

121. Будова та принцип роботи.

122. Електрорушійна сила.

123. Електромагнітний момент.

124. Реакція якоря.

125. Комутація.

126. Збудження машин постійного струму.

127. Генератори незалежного збудження.

128. Самозбудження генераторів.

129. Генератори з самозбудженням.

130. Двигуни незалежного та паралельного збудження.

131. Двигуни послідовного збудження.

132. Двигуни змішаного збудження.

133. Регулювання швидкості обертання якоря.

134. Втрати у машинах постійного струму.

135. Колекторні машини змінного струму.

136. ЕЛЕКТРИЧНІ МІКРОМАШИНИ.

137. Класифікація та призначення.

138. Колекторні мікромашини постійного струму.

139. Асинхронні мікромашини.

140. Синхронні мікромашини.

141. Інформаційні мікромашини.

142. ЕЛЕКТРОПРИВОД ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ.

143. Основні визначення. Режим роботи електроприводу.

144. Вибір потужності двигуна.

145. Вибір типу електродвигуна.

146. Керування електроприводом.

147. Електропостачання.

148. ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ ТА ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАННЯ.

149. Класифікація електровимірювальних приладів.

150. Системи електровимірювальних приладів.

151. Вимірювання струмів, напруг, потужностей та енергії.

152. Вимірювання коефіцієнта потужності, послідовності чергування та зсуву фаз, частоти.

153. Вимірювання параметрів електричного кола.

154. Похибки вимірювання та приладів.

155. ПОНЯТТЯ ПРО НАПІВПРОВІДНИКОВУ ТЕХНІКУ.

156. Основні положення.

157. Напівпровідникові діоди.

158. Тиристори.

159. Вторинні джерела електроживлення.

160. Випрямлячі.

161. Згладжуючі фільтри.

162. Стабілізатори.

163. Біполярні транзистори.

164. Підсилювачі електричних сигналів.

165. Характеристики та параметри транзисторів.

166. Польові транзистори.

167. Підсилювачі постійного струму.

168. Генератори гармонійних сигналів.

169. Імпульсні пристрої (основні поняття)

170. Імпульсні підсилювачі.

171. Диференцюючі та інтегруючі ланцюги, лінії затримки.

172. Тригери.

 

 

!!!!!!!REKLAMA  РЕКЛАМА REKLAMA  РЕКЛАМА REKLAMA  РЕКЛАМА REKLAMA РЕКЛАМА REKLAMA!!!!!!