ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ І

АПАРАТИ ТРАНСФОРМАТОРИ

 

НА ГОЛОВНУ

Дайте визначення електричної машини і трансформатора / на яких законах ґрунтується робота електричної машини і трансформатора / як формулюється закон електромагнітної індукції / коли застосовуються правила правої та лівої руки / як формулюється закон ампера / поясніть роботу елементарного електричного генератора / поясніть роботу елементарного електричного двигуна / як формулюється принцип оборотності електричних машин / наведіть конструктивну схему електричної машини / які частини електричної машини називаються якорем та індуктором / на яких законах електромеханіки базується класична теорія електричних машин / наведіть класифікаційні ознаки електричних машин / що називається номінальним режимом електричної машини або трансформатора / що називається номінальною потужністю електричного двигуна, електричного генератора, трансформатора / для яких елементів електричних машин і трансформаторів використовуються конструктивні, активні та ізоляційні матеріали / дайте визначення робочої обмотки електричної машини / яке призначення мають обмотки статора в генераторах та двигунах змінного струму / за якими ознаками класифікуються обмотки статора машин змінного струму / які частини секції називаються пазовими та лобовими / порівняйте жорсткі та м’які секції обмотки статора / з яких елементів складається обмотка статора / який порядок чергування фазних зон обмотки статора машин змінного струму / як визначається кількість пазів, яку займає обмотка статора / як визначаються діаметральний та укорочений крок обмотки / загальні питання машин змінного струму / статора / яку форму мають секції одношарових обмоток / як визначаються кроки концентричної одношарової обмотки / статора / яку форму мають секції двошарових обмоток / як будується схема розгортка одношарової обмотки / як будується схема розгортка двошарової обмотки / як складається таблиця розподілу секцій і груп по пазах двошарової обмотки з дробовою кількістю пазів на полюс і фазу / як впливає на величину і форму ерс укорочення кроку обмотки / як визначається коефіцієнт укорочення обмотки / як впливає на величину і форму ерс розподілення обмотки / як визначається коефіцієнт розподілення обмотки / як визначається обмотковий коефіцієнт / як впливає схема з’єднання фазних обмоток на лінійну ерс / обмотки статора / як визначаються номери зубцевих гармонік ерс / для чого використовують скіс пазів на статорі або роторі / як визначається коефіцієнт скосу / як визначається ерс фазної розподіленої обмотки з укороченим кроком та скосом пазів / як визначається діюче значення / гармоніки ерс фазної обмотки / яких умов необхідно дотримуватись при виконанні обмоток / статора машин змінного струму / як визначається мрс зосередженої обмотки / як визначається кількість полюсів магнітного поля, створеного вищими гармоніками мрс / як визначається мрс одношарової розподіленої фазної обмотки / як визначається мрс двошарової фазної обмотки з укороченим кроком / як виникають пульсуюча та обертова хвилі мрс / як визначаються обертові хвилі першої та вищих гармонік мрс трифазної обмотки / як визначаються номери прямо та зворотно обертових хвиль загальні питання машин змінного струму вищих гармонік мрс фазних обмоток / складіть спектр гармонік мрс трифазної обмотки / на які просторові частини поділяється магнітне поле електричної машини / що враховує коефіцієнт картера / що враховує коефіцієнт насичення / як визначаються головні індуктивні опори машини змінного струму / як визначаються індуктивні опори розсіювання машини змінного струму / для чого застосовується магнітний розрахунок електричної машини / з яких ділянок складається магнітне коло електричної машини / що визначає коефіцієнт розсіяння / на якому законі ґрунтується магнітний розрахунок електричної машини / за яких припущень виконується магнітний розрахунок електричної машини / що характеризує коефіцієнт полюсного перекриття / як визначається магнітна напруга повітряного проміжку з урахуванням наявності зубців і вентиляційних каналів на статорі та роторі / що враховує зубцевий коефіцієнт при розрахунку магнітної індукції в зубцевому шарі електричної машини / як визначається магнітна індукція в зубці електричної машини / як визначаються магнітні напруги в спинці ротора, осерді полюса та станині електричної машини / поясніть вигляд магнітної характеристики електричної машини / як визначається ненасичена магнітна характеристика електричної машини / як визначається коефіцієнт насичення електричної машини / яка ділянка магнітного кола електричної машини є найнасиченішою / як визначаються струми збудження синхронної, асинхронної машин та машини постійного струму / асинхронні машини / де застосовуються асинхронні машини / що зазначається на табличці номінальних даних асинхронної машини / в чому полягає принцип дії асинхронного двигуна / в яких межах змінюється ковзання та частота обертання асинхронної машини залежно від режиму роботи / з яких частин складається асинхронна машина / для чого застосовується зведення обмотки ротора до обмотки статора асинхронної машини / які умови зведення обмотки ротора до обмотки статора в асинхронній машині / з якою частотою обертаються мрс обмоток статора і ротора при нерухомому та обертовому роторі / як визначається струм неробочого ходу асинхронної машини / наведіть системи рівнянь напруг для фазних обмоток статора і ротора, схеми зміщення та векторні діаграми при нерухомому та обертовому роторі / асинхронні машини / де використовуються індукційний та фазовий регулятори / яким за величиною повинно бути ковзання асинхронного двигуна для отримання якнайбільшого ккд в номінальному режимі / які втрати потужності існують в асинхронній машині / як визначається ккд асинхронних двигуна та генератора / охарактеризуйте елементи т/ та г/подібних схем заміщення асинхронної машини / наведіть загальну формулу електромагнітного моменту електричної машини змінного струму / які характерні точки мають механічна (внутрішня) та механічна характеристики асинхронної машини / які величини визначають максимальний, пусковий моменти та критичне ковзання / коли виникають асинхронні та синхронні електромагнітні моменти від вищих гармонік мрс / поясніть робочі характеристики асинхронного двигуна / порівняйте способи пуску асинхронних двигунів / для чого застосовуються глибокопазні двигуни та двигуни з подвійною кліткою / порівняйте способи регулювання частоти обертання асинхронних двигунів / що впливає на величину критичного ковзання та максимального моменту асинхронного двигуна / коли застосовуються закони частотного регулювання асинхронних двигунів / як здійснюється пуск однофазних асинхронних двигунів / як отримується механічна характеристика однофазного асинхронного двигуна / які особливості конструкції та характеристик має конденсаторний асинхронний двигун / в яких випадках застосовуються гальмові режими асинхронних двигунів / наведіть рівняння мрс, струмів та напруг асинхронного генератора / як відбувається самозбудження асинхронного генератора / наведіть зовнішню характеристику асинхронного генератора при автономному навантаженні / синхронні машини / де застосовуються синхронні машини / які величини наводяться на табличці паспортних даних синхронної машини / в чому полягає принципи дії синхронної машини / від чого залежить частота обертання синхронної машини / порівняйте конструкції явнополюсної та неявнополюсної синхронних машин / які системи охолодження застосовуються в синхронних машинах / які системи збудження застосовуються в синхронних машинах / як проходять поздовжня та поперечна осі в синхронній машині / які особливості конструкції неявнополюсної та явнополюсної синхронних машин наближають розподіл магнітної індукції магнітного поля збудження в повітряному проміжку до синусоїдного / що враховують коефіцієнти магнітного поля збудження, магнітного потоку збудження, насичення / що називається реакцією якоря електричної машини / від яких чинників залежить реакція якоря синхронної машини / як визначається реакція якоря в явнополюсній та неявнополюсній синхронних машинах / синхронні машини / в чому полягає теорія двох реакцій / для чого застосовується зведення обмотки статора до обмотки збудження в синхронних машинах / які індуктивні опори розрізнюють синхронних машинах / наведіть схеми заміщення обмотки статора явнополюсної та неявнополюсної синхронних машин в усталеному режимі / наведіть порядок побудови векторних діаграм синхронного генератора без урахування насичення / наведіть порядок побудови векторних діаграм синхронного генератора з урахування насичення / наведіть порядок побудови перетвореної векторної діаграми явнополюсного та неявнополюсного синхронного генератора / як враховується насичення магнітної системи синхронної машини при побудові векторних діаграм / яка векторна діаграма синхронної машини називається векторною діаграмою потьє / яка векторна діаграма синхронної машини називається векторною діаграмою блонделя / який фізичний зміст має кут навантаження синхронної машини / з якою метою застосовується система відносних одиниць в синхронних машинах / як визначити індуктивні опори по поздовжній та поперечній осях та індуктивний опір розсіяння обмотки статора синхронної машини за допомогою характеристик неробочого ходу та короткого замикання / як визначається відношення короткого замикання синхронної машини / як впливає величина відношення короткого замикання синхронної машини на її характеристики / які втрати потужності існують в синхронній машині / які характеристики визначають роботу синхронного генератора при автономному навантаженні / як впливає на зовнішню характеристику синхронного генератора характер навантаження / як впливає на регулювальну характеристику синхронного генератора характер навантаження / як отримати індукційну навантажувальну характеристику експериментальним та розрахунковим шляхами / для чого застосовується характеристичний трикутник (трикутник потьє) / які умови необхідно виконати при підключенні Синхронного генератора на паралельну роботу з мережею нескінченної потужності / поясніть порядок дій при синхронізації та самосинхронізації синхронного генератора при підключенні на паралельну роботу з мережею нескінченної потужності / які умови підключення синхронного генератора на паралельну роботу з мережею нескінченної потужності перевіряються за допомогою синхроноскопа / які характеристики визначають роботу синхронного генератора при паралельній роботі з мережею нескінченної потужності / як регулюються активна та реактивна потужності синхронного генератора при паралельній роботі з мережею нескінченної потужності / порівняйте електромагнітні моменти явнополюсної та неявнополюсної синхронних машин / чим обмежується робота синхронного генератора при регулюванні реактивної потужності / дайте визначення статичній та динамічній стійкості синхронної машини / як визначаються коефіцієнти статичної та динамічної стійкості синхронної машини / в чому полягає метод площ при визначенні динамічної стійкості синхронної машини / в яких режимах може працювати синхронний двигун / коли виникають режими кутової, регулювальної, u/подібної характеристик синхронного двигуна / як відбувається пуск синхронного двигуна / які існують способи пуску синхронних двигунів / поясніть робочі характеристики синхронного двигуна / чому частота обертання синхронного двигуна не залежить від навантаження / для чого застосовуються синхронні компенсатори / машини постійного струму / де застосовуються машини постійного струму / які величини наводяться на табличці паспортних даних машини постійного струму / в чому полягає принципи дії машини постійного струму / з яких елементів складається машина постійного струму / для чого призначається колектор в машині постійного струму / які параметри характеризують обмотку якоря машини постійнї характеристики двигуна постійного струму паралельного збудження в режимі повзучої частоти обертання постійного струму / які типи обмоток якоря застосовуються в машинах постійного струму / як будується схема розгортка обмотки якоря машини постійного струму / для чого застосовуються зрівняльні з’єднання машини постійного струму / яка обмотка якоря машини постійного струму не потребує зрівняльних з’єднань / як визначаються ерс обмотки якоря та електромагнітний момент машини постійного струму / як визначається реакція якоря в машині постійного струму / які засоби боротьби з реакцією якоря застосовуються в машині постійного струму / які причини іскріння машини постійного струму / дайте визначення комутації машини постійного струму / які рівняння характеризують процес комутації машини постійного струму / як розраховується ерс комутуючої секції / які засоби поліпшення комутації застосовуються в машинах постійного струму / які втрати потужності існують в машині постійного струму / наведіть основні рівняння генераторів і двигунів постійного струму / порівняйте характеристики генераторів постійного струму різних типів збудження / як відбувається процес самозбудження генераторів постійного струму / як визначається стійкість роботи двигунів постійного струму / порівняйте характеристики двигунів постійного струму різних типів збудження / які способи пуску застосовуються для двигунів постійного струму / які способи регулювання частоти обертання застосовуються для двигунів постійного струму / які способи гальмування застосовуються для двигунів постійного струму / за якими ознаками класифікуються трансформатори / дайте визначення силового трансформатора / що зазначається на табличці номінальних даних силового трансформатора / наведіть електромагнітну схему найпростішого трансформатора і поясніть призначення його елементів / у чому полягає принцип дії трансформатора / що таке коефіцієнт трансформації та як він зв'язує напруги та струми обмоток трансформатора / які конструкції магнітопроводів застосовуються у трансформаторах / які типи обмоток застосовуються у трансформаторах / як здійснюється охолодження трансформаторів / як визначається амплітуда магнітного потоку трансформатора / яка мета і порядок магнітного розрахунку трансформатора / поясніть магнітну характеристику трансформатора / як визначаються величина та форма струму неробочого ходу трансформатора / для чого використовується зведений трансформатор / наведіть рівняння мрс, струмів та напруг трансформатора в режимах неробочого ходу, короткого замикання та навантаження / наведіть схеми заміщення та векторні діаграми трансформатора в режимах неробочого ходу, короткого замикання та навантаження / яким чином проводяться досліди неробочого ходу та короткого замикання трансформатора та які характеристики отримують за даними цих дослідів / поясніть характеристики неробочого ходу та короткого замикання трансформатора / як визначається трикутник короткого замикання трансформатора / які втрати потужності виділяються в трансформаторі, яка їх фізична природа / наведіть енергетичну діаграму трансформатора / як визначити ккд трансформатора за дослідами неробочого ходу та короткого замикання / за якої умови ккд трансформатора буде максимальним / які властивості трансформатора характеризує напруга короткого замикання / для чого використовується зовнішня характеристика трансформатора / як визначити зміну напруги трансформатора в режимі навантаження в інженерних розрахунках / як виконуються магнітопроводи трифазних трансформаторів / як виконується трансформаторна група / як розподіляється магнітний потік між стрижнями та ярмами трифазного стрижньового трансформатора / як впливає схема з’єднання обмоток трифазних трансформаторів на їх роботу / як визначається група з’єднань трансформатора / в якому випадку застосовують визначення полярності трансформатора / від яких чинників залежить група з’єднань трансформатора / трансформатори / як отримати парні та непарні групи з’єднань трансформатора / які групи з’єднань застосовують в однофазних та трифазних трансформаторах / як визначити групу трансформатора, якщо відома схема з’єднань обмоток / в яких випадках використовується паралельна робота трансформаторів / які умови включення трансформаторів до паралельної роботи / чому трансформатори повинні мати однакові коефіцієнти трансформації / чому трансформатори повинні мати однакові напруги короткого замикання / чому трансформатори повинні мати однакові групи з’єднань обмоток / яка умова підключення трансформаторів на паралельну роботу повинна виконуватись точно / на які умови підключення трансформаторів на паралельну роботу допускаються відхилення / як визначити зрівняльний струм між двома паралельно працюючими трансформаторами в інженерних розрахунках / як розподіляється навантаження між двома паралельними працюючими трансформаторами при неоднаковості напруг короткого замикання / які особливості конструкції багатообмоткових трансформаторів / наведіть рівняння напруг багатообмоткового трансформатора / як визначаються коефіцієнти трансформації та зведення багатообмоткового трансформатора / які схеми з’єднання обмоток та групи трансформаторів передбачаються стандартом для триобмоткових трансформаторів / які особливості конструкції автотрансформаторів / наведіть рівняння напруг автотрансформатора / які потужності розрізняють у автотрансформаторі / яке призначення вимірювальних трансформаторів / як конструктивно виконуються трансформатори напруги і Струму / в яких режимах працюють трансформатори напруги і струму

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 1:

 

1. Для простої двошарової обмотки якоря машини постійного струму розрахувати кроки, скласти таблицю, накреслити розгорнуту схему, розмістити щітки і полюси, накреслити схему паралельних віток.

(дані свого варіанту ви надсилаєте свої або вказуєте номер варіанту)

 

2. Генератор постійного струму паралельного збудження має напругу на затискачах Uн, номінальну потужність Рн, опір кола якоря Rя, опір паралельної обмотки збудження Rз, коефіцієнт корисної дії nн.

(дані свого варіанту ви надсилаєте свої або вказуєте номер варіанту)

 

3. Двигун постійного струму паралельного збудження має такі дані: номінальну напругу Uн, номінальну потужність Рн, опір кола якоря Rя, опір паралельної обмотки збудження Rз, коефіцієнт корисної дії nн, частоту обертання , кратність пускового струму Кі /див .табл 4/

(дані свого варіанту ви надсилаєте свої або вказуєте номер варіанту)

 

4. Для трифазного трансформатора, який має номінальну потужність Sн, первинну напругу U1н, вторинну напругу U2н,, втрати короткого замикання Рк, втрати холостого ходу Ро, напругу короткого замикання Uк, коефіцієнт потужності cosф2 та коефіцієнт навантаження Кнав /див. табл. 5/.

(дані свого варіанту ви надсилаєте свої або вказуєте номер варіанту)

 

5. Два паралельно увімкнені трансформатори мають потужності Sн1 і Sн2; напруги короткого замикання Uк1%; Uк2%; напруги первинних та вторинних обмоток U1н1, U2н1 та U1н2, U2н2. Схема з'єднання обмоток трансформаторів однакова.

(дані свого варіанту ви надсилаєте свої або вказуєте номер варіанту)

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 2:

 

1.1. ЗАДАЧА: за даними табл. 7 для обмотки машини змінного струму, яка має кількість пазів Z, кількість полюсів 2р, частоту мережі f=50 Гц /табл. 7/.

(дані свого варіанту ви надсилаєте свої або вказуєте номер варіанту)

 

2.2. ЗАДАЧА: Трифазний асинхронний двигун серії АИ має такі дані: номінальна потужність Рн; номінальна напруга Uн; номінальне ковзання н; коефіцієнт корисної дії nн ; коефіцієнт потужності при номінальному навантаженні соsф0 ; кратність пускового струму Кі; кратність пускового моменту Кп; перевантажувальна здатність Км /табл. 8/.

(дані свого варіанту ви надсилаєте свої або вказуєте номер варіанту)

 

3.3. ЗАДАЧА: Для трифазного двигуна з короткозамкненим ротором, параметри якого зазначені в табл 9. 

(дані свого варіанту ви надсилаєте свої або вказуєте номер варіанту)

 

5.5. ЗАДАЧА: Два однакових трифазних синхронних генератора працюють паралельно і мають силове навантаження Р при коефіцієнті потужності навантаження соsф.

(дані свого варіанту ви надсилаєте свої або вказуєте номер варіанту)

 

 

za-day@ya.ru

 

!!!!!!!REKLAMA  РЕКЛАМА REKLAMA  РЕКЛАМА REKLAMA  РЕКЛАМА REKLAMA РЕКЛАМА REKLAMA!!!!!!