ФІЛОСОФІЯ

НА ГОЛОВНУ

 

1.   Специфіка філософського знання. Філософія як любов до мудрості.

2.   Філософія як світогляд. Історичні типи світогляду.

3.   Структура та функції системи філософського знання.

4.   Проблеми першооснови усього сущого у досократівській філософії Давньої Греції.

5.   Поняття космосу у філософії Давньої Греції.

6.   Філософія Сократа.

7.   Філософія Платона.

8.   Філософія Арістотеля.

9.   Принципи християнського світогляду у філософії середньовіччя.

10.Проблема віри та розуму у середньовічній філософії.

11.Неоплатонізм та арістотелізм, реалізм та номіналізм у середньовічній філософії.

12.Гуманізм доби Відродження.

13.Соціальні ідеї доби Відродження.

14.Натурфілософія Відродження.

15.Проблеми методу пізнання у філософії Нового часу.

16.Гносеологічна проблематика у філософії Нового часу.

17.Проблеми субстанції у філософії Нового часу.

18.Філософські ідеї європейського Просвітництва.

19.Філософія І.Канта

20.Філософія Г.Гегеля.

21.Міфологічний світогляд дохристиянської Руси.

22.Роль християнства у зародженні філософського мислення Київської Руси.

23.Філософський зміст "Слова" митрополита Ілларіона Київського.

24.Філософські ідеї Відродження в Україні.

25.Роль Києво-Могилянської академії у розвитку філософської думки в Україні.

26.Натурфілософія у Києво-Могилянській академії.

27.Морально-етична проблематика у Києво-Могилянській академії.

28.Місце Г.Сковороди у розвитку філософської думки України.

29.Учення Г.Сковороди про двонатурність світу. Космос, мікрокосм, світ символів.

30.Учення Г.Сковороди про істинну людину.

31.Філософські принципи романтичного світогляду його роль у формуванні національної самосвідомості українців.

32.Філософські ідеї Кирило-Мефодіївського товариства.

33.Світогляд Т.Г.Шевченка.

34.Філософські ідеї "Історії Русів".

35.О.Шпенглер: теорія циклічного розвитку культур.

36.Філософія мови О.Потебні.

37.Філософські ідеї І.Франка.

38.Соціологічні погляди І.Франка.

39.Учення В.Вернадського про неосферу.

40.Політична філософія В.Липинського.

41.Філософія національної ідеї Д.Донцова.

42.Д.Чижевський – історик філософії на слов'янському грунті.

43.Т.Шевченко про смисл української історії.

44.Філософські ідеї П.Юркевича.

45.Перегляд традицій класичної філософії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

46.Ірраціоналістичні течії у філософії другої половини ХІХ – ХХ ст.

47.Ставлення до розуму та науки у філософії ХХ ст.

48.Історична еволюція позитивізму.

49.Екзистенціальна філософія ХХ ст.

50.Онтологія, коло її проблем. Типи онтології.

51.Проблема ідеального у філософії, підходи до розуміння ідеального.

52.Природа свідомості з позиції принципу відображення.

53.Феноменологічна інтерпретація свідомості.

54.Свідомість та предметно-практична діяльність.

55.Свідомість та мова.

56.Гносеологічний релятивізм позитивізму.

57.Методологічна функція філософії.

58.Моделі розвитку науки: класичної, некласичної, постнекласичної.

59.Вартості у системі християнського світогляду.

60.Трансцендентальна теорія вартостей.

61.Марксистське розуміння вартостей.

62.Сутність соціальних вартостей.

63.Функції вартостей.

64.Проблема істини у філософії.

65.Субстанційно-соціальна концепція людини.

66.Натуралістична інтерпретація людини в класичному психоаналізі.

67.Соціальна концепція позитивізму.

68.Матеріалістичне розуміння історії.

69.Структурний функціоналізм про сутність суспільства. Е.Дюркгейм.

70.“Філософія життя” Ф.Ніцше.

71.Культура і цивілізація.

72.Х.Ортега-і-Гассет: еліта і маса.

73.Історичний традиціоналізм Д.Донцова.

74.Основні підходи до розуміння буття.

75.Онтологічні ідеї в марксизмі.

76.Християнський еволюціонізм П.Тейяра де Шардена.

77.Розвиток онтологічної проблематики у філософії ХХ ст.

78.Екзистенціальна філософія як аналітика людського буття.

79.Проблеми гносеології у класичній філософії.

80.Проблема істини у класичній філософії.

81.Некласичні концепції істини.

82.Проблема свободи в екзистенціалізмі.

83.Неокантівський варіант соціальної філософії. М.Вебер.

84.Проблема людини у філософії.

85.Діалектика як метод пізнання.

86.Провідні ціннісні орієнтири людства на межі тисячоліть.

87.Марксизм як спроба втілення “реального гуманізму”.

88.Структура свідомості. Рівні психічного життя людини.

89.Раціоналістична та ірраціоналістична традиції у соціальній філософії.

90.Основні напрямки соціальної філософії.

!!!!!!!REKLAMA  РЕКЛАМА REKLAMA  РЕКЛАМА REKLAMA  РЕКЛАМА REKLAMA РЕКЛАМА REKLAMA!!!!!!

 

Hosted by uCoz