НА ГОЛОВНУ

 

Гідравліка

Вступ в гідравліку / короткий історичний огляд розвитку гідравліки / визначення науки гідромеханіки / реальні та ідеальні рідини / одиниці виміру фізичних величин, застосовуваних у гідромеханіці / властивості рідин / основні фізико/механічні властивості рідини / в'язкість. Закон ньютона для внутрішнього тертя в рідині / залежність в'язкості від температури і тиску. Віскозиметри / гідростатика / сили, що діють в рідині / гідростатичний тиск / диференціальні рівняння рівноваги рідини / потенціал масових сил / інтеграл рівнянь ейлера для нестисливої рідини / основне рівняння гідростатики / методи та прилади для вимірювання тиску / гідростатичний напір і енергетичний закон для рідини, що знаходиться в рівновазі / інтегрування рівнянь ейлера для випадку відносного спокою рідини / сила тиску рідини на криволінійну поверхню довільної форми / сила тиску рідини на плоску стінку довільної форми / гідростатичний парадокс / центр тиску і визначення його координат / прості гідравлічні машини. Гідравлічний прес і гідравлічний акумулятор / закон архімеда / умови плавучості і остійності тіл, частково занурених у рідину / гідродинаміка / основні кінематичні поняття і визначення. Два методу дослідження руху рідини / траєкторії часток і лінії струму. Усталений рух / струйова модель руху рідини. Трубка струму. Витрата рідини / диференціальні рівняння ліній струму / плоске рух. Функція струму / вихровий і безвіхреве потенційне протягом рідини / рівняння нерозривності в змінних ейлера в декартовій системі координат / диференціальні рівняння руху ідеальної (нев'язкої) рідини (рівняння ейлера) / диференціальні рівняння руху в'язкої рідини (рівняння нав'є / стокса) / рівняння бернуллі для елементарної цівки ідеальної рідини / фізичний та геометричний зміст рівняння бернуллі. Напір рідини / рівняння бернуллі для елементарної цівки реальної рідини / рівняння бернуллі для потоку реальної рідини / практичне застосування рівняння бернуллі / трубка піто / прандтля / трубка вентурі, сопло, діафрагма / основи теорії гідродинамічної подібності математичне моделювання / основні поняття та визначення теорії подібності / теореми теорії подібності. Критерії подібності / фізичний сенс критеріїв подібності / метод аналізу розмірностей / математичне моделювання процесів гідродинаміки / аналітичні рішення гіперболічних рівнянь в умовах гідравлічного удару / розподіл швидкості в умовах гідравлічного удару / аналітичні рішення гіперболічних рівнянь руху при розгінному перебігу куетта / динамічний прикордонний шар / аналітичні рішення рівнянь динамічного прикордонного шару / класифікація гідравлічних втрат . Режими перебігу рідини / два режими руху рідини / рівномірний рух рідини / ламінарний рух рідини / витрата рідини / коефіцієнт лінійних втрат при ламінарному русі рідини / основи гідродинамічної теорії мастила / турбулентний рух рідини / осереднення швидкостей і напруг / структура турбулентного потоку / дотичні напруження в турбулентному потоці / напівемпіричні теорії турбулентності / логарифмічний закон розподілу швидкостей в круглій трубі / експериментальні дані для коефіцієнта гідравлічного опору. Досліди нікурадзе і зегжда / теоретичне визначення коефіцієнта гідравлічного опору для турбулентного руху / місцеві опори / принцип накладення втрат напору. Коефіцієнт опору системи / основні розрахункові формули для визначення втрат напору / гідравлічний розрахунок трубопроводів / призначення і класифікація трубопроводів / розрахунок і проектування трубопроводів / гідравлічний розрахунок простого трубопроводу / метод еквівалентних втрат / гідравлічний розрахунок складних трубопроводів / гідравлічні характеристики трубопроводів / гідроенергетичний баланс насосної установки / сифонні трубопроводи / гідравлічний удар в трубах / кавітація / витікання рідини через отвори і насадки. Водозливи / витікання через малий отвір у тонкій стінці / витікання через великий отвір / витікання через затоплений отвір / витікання рідини при змінному напорі / витікання через насадки / гідравлічний розрахунок відкритих русел / взаємодія потоку і твердого тіла / водозливи. Класифікація / гідравлічний розрахунок водозливів / розрахунок кільцевих розгалуджених гідравлічних мереж за допомогою комп'ютерних моделей / призначення і завдання гідравлічного розрахунку / основні розрахункові залежності для визначення втрат тиску / п'єзометричного графіка / схеми приєднання абонентів до теплової мережі / гідравлічні мережі і підвищувальні, понизижуючої та змішувальними насосними підстанціями / гідравлічні характеристики насосів та мережі / побудова кривої економії потужності при використанні насоса з регульованим приводом / теоретичні основи розрахунку кільцевих розгалужених гідравлічних мереж / основні принципи розробки та побудови комп'ютерних моделей гідравлічних мереж / застосування комп'ютерних моделей для моніторингу систем теплопостачання великих міст / принципи використання комп'ютерних моделей для проектування гідравлічних мереж / аналіз роботи циркуляційних систем теплових електричних станцій за допомогою комп'ютерних моделей / застосування теорії гідравлічних мереж до аналізу руху товарів на ринках / оптимізація системи теплопостачання великих населених пунктів і формування ринків теплової енергії / у чому полягає різниця між густиною та об’ємною вагою / як змінюється густина рідини при збільшенні тиску й температури / який зв’язок між коефіцієнтом об’ємного стискання й об’ємним модулем пружності / що являє собою коефіцієнт температурного розширення / поясніть залежність в’язкості рідини від температури й тиску / опишіть зв’язок між динамічним і кінематичним коефіцієнтами в’язкості / чим відрізняється ідеальна рідина від реальної. У яких випадках при практичних розрахунках рідину можна вважати ідеальною / що називається тиском насиченої пари рідини. Від чого він залежить. Від чого залежить розчинність повітря й інших газів у рідині. У яких одиницях виражають густину, об’ємну вагу, коефіцієнти температурного розширення й об’ємного стискання, об’ємний модуль пружності, динамічний і кінематичний коефіцієнти в’язкості / що таке гідростатичний тиск, які його основні властивості й одиниці виміру / наведіть основне рівняння гідростатики / що називають абсолютним тиском, манометричним тиском, вакуумом / який найбільший вакуум можливий і чим він обмежується / у чому полягає різниця між напором і тиском / чому при визначенні сили тиску рідини на поверхню найчастіше оперують не абсолютним, а манометричним тиском або вакуумом / які пристрої конструюються на основі закону паскаля / як визначити силу тиску рідини на плоску поверхню / що таке центр тиску / чим відрізняються епюри тиску у випадку манометричного тиску й у випадку вакууму / сформулюйте закон архімеда / які сили діють на рідину у випадках абсолютного й відносного спокою / чим сталий рух рідини відрізняється від несталого, рівномірний від нерівномірного, напірний від безнапірного / чи можна виміряти середню швидкість потоку / поясніть геометричний зміст членів рівняння бернуллі. Який їх енергетичний зміст / чим відрізняються рівняння бернуллі для ідеальної та реальної рідин, для елементарної струминки і потоку / які обмеження існують у застосуванні рівняння бернуллі / чим відрізняються структури потоку при ламінарному та турбулентному режимах руху рідини / як визначити число рейнольдса для круглої труби / якою кривою описують розподіл швидкостей у перерізі труби при ламінарному русі рідини / від яких параметрів залежать гідравлічні втрати в ламінарному потоці / як визначити довжину початкової ділянки ламінарного руху та втрати в ній / яке явище називається облітерацією / як розподіляються швидкості в перерізі труби при турбулентному русі рідини / чому гідравлічні втрати в турбулентному потоці більші, ніж у ламінарному / чому та сама труба в одному випадку може бути гідравлічно гладкою, а в іншому випадку – гідравлічно шорсткою / скільки є зон опору і які з них відповідають турбулентному руху рідини / від чого залежить коефіцієнт гідравлічного тертя в різних зонах і як можна його визначити / які опори називають місцевими. За якою формулою визначають місцеві втрати / від чого залежить значення коефіцієнта опору і як воно визначається / для якого перерізу беруть швидкість при визначенні місцевих втрат за формулою вейсбаха / коли місцеві втрати окремих опорів можна підсумовувати / які рівняння застосовують при розрахунку напірних трубопроводів / у чому полягають відмінності в розрахунку коротких і довгих трубопроводів / які завдання зручно вирішувати графоаналітичним способом / як побудувати гідравлічну характеристику трубопроводу / як будують гідравлічні характеристики систем з послідовно й паралельно з’єднаних трубопроводів / у чому полягають відмінності між сталим і несталим рухом рідини / яке явище в напірних трубах називають гідравлічним ударом / чим відрізняється прямий удар від непрямого / які сили викликають різке підвищення тиску в трубі при раптовій зупинці потоку рідини / від чого залежить швидкість поширення ударної хвилі в рідині / які заходи боротьби з гідравлічним ударом / у яких випадках застосовують об’ємні та у яких динамічні гідропередачі. Навести приклади / що називають гідроприводом і гідропередачею / опишіть принцип дії об’ємного гідропривода / назвіть відносні переваги й недоліки об’ємних гідроприводів порівняно з електропередачами, механічними передачами, пневмопередачами / у яких гідроприводах можна реверсувати рух. Як це здійснюється / як впливає на роботу гідропривода в’язкість робочої рідини / у яких випадках застосовують гідроциліндри з одностороннім та двостороннім штоком / що враховують об’ємний і механічний коефіцієнти корисної дії гідроциліндра. Відношенню яких величин вони дорівнюють / у якому напрямку поршень буде рухатися швидше і чому, якщо однакові витрати робочої рідини будуть подаватися в штокову і поршневу порожнину диференціального гідроциліндра / у якому напрямку буде рухатися поршень під час підключення гідроциліндра з різними робочими площами за диференціальною схемою / які вам відомі пристрої для гальмування поршня в крайніх його положеннях / як впливає на роботу об’ємного гідродвигуна протитиск / якими способами можна регулювати частоту обертання гідромоторів / що називають робочим об’ємом гідромотора і як він впливає на частоту обертання ротора / наведіть класифікацію розподільних пристроїв за конструктивними ознаками / у яких випадках у гідроприводах застосовують золотникові, кранові або клапанні розподільники рідини / як визначають втрати тиску в апаратах розподілу / які типи клапанів ви знаєте / для чого в гідроприводах застосовують дросельні пристрої / наведіть конструктивні відмінності між дроселем і гідравлічним демпфером / від чого залежать місцеві гідравлічні втрати в дроселях / у яких місцях у гідроприводі встановлюють фільтри / які основні принципи гідравлічного розрахунку гідропривода / як здійснюють вибір діаметрів гідроліній гідропривода / назвіть способи безступінчастого регулювання швидкості вихідної ланки в гідроприводах об’ємного типу / який спосіб регулювання швидкості руху більш економічний / коли в системах гідроприводів застосовують дроселі, коли регулятори потоку / наведіть відносні переваги й недоліки схем гідропривода із замкнутою та розімкнутою циркуляцією рідини / які основні елементи слідкуючого гідропривода / які типи розподільних пристроїв застосовують у слідкуючому гідроприводі / які явища безпосередньо впливають на чутливість і точність слідкуючого гідропривода /


!!!!!!REKLAMA  РЕКЛАМА REKLAMA  РЕКЛАМА REKLAMA  РЕКЛАМА REKLAMA РЕКЛАМА REKLAMA!!!!!!