Основи наукових досліджень / предмет

 

Основи наукових досліджень

Дайте визначення предмету і сутності науки / У чому полягає процес наукового пізнання / Схарактеризуйте пізнання, його види та структурні елементи / Якими ознаками характеризується наукова діяльність / Яка структура формування теорії / Дайте визначення наукової ідеї, гіпотези, теорії, закону / Сформулюйте види, функції та предмет наукової діяльності / Що таке суб'єкт та предмет наукової діяльності / Схарактеризуйте наукову школу, її ознаки / Що передбачає класифікація наук / Назвіть види оформлення результатів наукової діяльності / Яка структура управління в науково-дослідному інституті / Сутність організації наукової діяльності в вищому навчальному закладі / Структурна організація наукової діяльності в україні / Які структурні елементи теорії пізнання / Дайте визначення поняття, положення, судження, цехмістрова / Дайте визначення предмету науки / Дайте характеристику наукового дослідження / Які є форми наукових досліджень / Що таке об'єкт, предмет та фактори наукового дослідження / Як ви розумієте гіпотезу дослідження / Дайте визначення емпіричних завдань і методів дослідження / Що розуміють під теоретичними завданнями дослідження / Назвіть послідовність етапів наукового дослідження / Завдання науково-дослідницької діяльності студентів / Напрями науково-дослідницької діяльності у вищому навчальному закладі / Організаційна структура науково-дослідницької діяльності у вищому навчальному закладі / Вимоги до вибору теми дослідження / Етапи реалізації та оформлення результатів наукового дослідження / Визначення ефективності науково-дослідної роботи у внз і на практиці / Що ви вкладаєте в поняття «методологія дослідження» / Які вам відомі види методології / Що таке метод наукового пізнання / Які ви знаєте методи пізнання / Які ви знаєте методи емпіричного та теоретичного рівнів дослідження / Класифікація методів, їх характеристика / Дайте визначення наукової ідеї / Роль логічних методів у наукових дослідженнях / В чому сутність діалектики процесу пізнання та системного методу досліджень / Індуктивний та дедуктивний методи дослідження / Що таке моделювання і коли воно використовується / Методи теоретичних досліджень та їх характеристика / Поняття про наукову інформацію / Види та ознаки наукової інформації / Що таке інформатика, і які завдання вона вирішує / Назвіть головні принципи інформаційних відносин та галузі інформації / Які етапи накопичення наукової інформації / Які ви знаєте етапи вивчення наукових джерел / Що ви розумієте під системою опрацювання інформаційних джерел / Інформаційно-пошукова мова бібліотек удк, ббк / Дайте характеристику поняття та види каталогів / Використання автоматизації та eot / Недоліки інформації web / Техніка опрацювання інформації / Який порядок роботи над текстом / Які вимоги до використання цитат / Бібліографічний опис літератури/ Які вимоги до оформлення / Які види каталогів використовуються / Які є форми науково-дослідної роботи студентів / Які повні вимоги до виконання курсової роботи / В чому особливості виконання дипломної роботи / Які основні вимоги до дипломної роботи / Структура та алгоритм написання курсової (дипломної) роботи / Які є етапи роботи при проведенні наукового дослідження / Що таке робоча картотека літератури / Які вимоги до формування тексту курсової (дипломної) роботи / Оформлення формул, ілюстрацій, додатків та списку використаної літератури / Керівництво курсовою (дипломною) роботою та її захист / Особливості виконання і захисту магістерської роботи / Характерні помилки в написанні та оформленні курсової, дипломної, магістерської роботи / Що таке об'єкт, предмет та фактори наукового дослідження / Дайте визначення емпіричних завдань і методів дослідження / Завдання науково-дослідницької діяльності студентів-магістрів / Яка послідовність доповіді при захисті дипломної роботи / Які вимоги до вибору та обґрунтування актуальності теми / Які особливості формування змісту вступної частини / Яка схема написання відгуку (рецензії) на магістерську роботу / В чому сутність предмету науки / Головна функція науки / Назвіть структурні елементи науки / Класифікація наук / Які особи відносяться до наукових і науково-педагогічних працівників / Які фактори впливають на продуктивність розумової праці дослідника / Охарактеризувати систему і органи управління наукою україни / Види науково-дослідної роботи студентів у вищому навчальному закладі / Поняття про наукове дослідження / Основні етапи організації наукових досліджень / Які вимоги ставляться до теми досліджень та її формулювання / Послідовність та схема розробки структури проблеми дослідження / Назвати принципи системного підходу до наукових досліджень / З якими факторами пов'язана розробка наукової теорії / Гіпотеза, її значення в процесі наукових досліджені / Особливості загальної і часткової методології / Поняття «метод», його зміст і характерні особливості / Яка сутність теоретичного і емпіричного пізнання / Загальнонаукові методи пізнання / Конкретно-наукові методи пізнання / Значення якості інформації в наукових дослідженнях / Види інформації та методика оволодіння нею в процесі дослідження / Основи наукових досліджень / Що відноситься до джерел наукових досліджень, їх класифікація / Законодавство, науково-технічна політика і нормативна база наукових досліджень в україні / Сутність наукових документів та їх види / В чому відмінністьпонять «методика», «методологія», «методи» / Методика роботи з інформаційними джерелами, вимоги до роботи над текстом / Поняття та вимоги до написання реферату / Доповідь (повідомлення) її види та методичні вимоги до тексту / Наукова стаття, структурні елементи та вимоги до написання / Курсова робота, вимоги до формування змісту, написання тексту та захист / Рецензія, анотація, тези, резюме - їх особливості та призначення / Наукова монографія, види та вимоги до структури і оформлення тексту / Наукова публікація: поняття, функції, основні види / Які форми впровадження результатів наукових досліджень / Охарактеризувати мотиваційні аспекти проведення наукових досліджень / Механізми фінансування та визначення ефективності наукових досліджень / Підручник, навчальний посібник/ Вимоги до формування тексту та видання / Наука — продуктивна сила розвитку суспільства / Предмет і сутність науки як сфери людської діяльності / Понятійний апарат/ Класифікація наук / Організація наукової діяльності в україні / Наукові дослідження — шлях до розв'язання проблем методики / Процес наукового дослідження, його характеристика та етапи проведення / Науково-дослідницька діяльність студентів / Вибір теми та реалізація дослідження / Ефективність наукових досліджень / Основи методології науково-дослідної роботи / Поняття про методологію досліджень, види та функції наукових досліджень / Методи та техніка наукових досліджень / Методи досліджень на емпіричному й теоретичному рівнях / Інформаційне забезпечення наукових досліджень / Поняття про наукову інформацію та її роль у про веденні наукових досліджень / Джерела інформації та їх використання в науково-дослідній роботі / Техніка роботи зі спеціальною літературою / Курсова, дипломна, магістерська роботи написання, оформлення, захист / Загальні положення / Курсова (дипломна) робота/ Загальна характеристика та їх виконання на прикладі спеціальностей туристсько-готельного профілю / Етапи наукового дослідження, оформлення та захисту дипломної роботи / Магістерська робота як кваліфікаційне дослідження / Оформлення та форми впровадження результатів наукового дослідження / Наукова публікація: поняття, функції, основні види / Наукова монографія, наукова стаття, тези / Методика підготовки та оформлення публікацій / Форми звітності при науковому дослідженні /

 

!!!!!!!REKLAMA  РЕКЛАМА REKLAMA  РЕКЛАМА REKLAMA  РЕКЛАМА REKLAMA РЕКЛАМА REKLAMA!!!!!!