ПІДРУЧНИК ЕЛЕКТРИКА

на головну

.

ПРАКТИЧНА ЕЛЕКТРОТЕХНІКА.

Основи електрики. Електричні заряди та електричне поле (електростатика).

Природа електрики. Електричні властивості речовини.

Система одиниць вимірювань електричних, магнітних і механічних величин.

Статичний заряд тіла й електричне поле.

Конденсатори.

Розряд конденсаторів. Електрична міцність діелектрика.

Статична електрика.

Електричні кола постійного струму.

Елементи електричного кола. Закон Ома.

Паралельне й послідовне з'єднання  резисторів.

Розрахунок опорів.

Вплив температури на значення опору.

Резистори, реостати й магазини опорів.

Нелінійні елементи в електричних колах.

Потужність у колі постійного струму, електрична енергія і коефіцієнт корисної дії.

Хімічна дія струму. Джерела постійного струму.

Постійний струм в електролітах. Електроліз. Гальванотехніка.

Хімічні джерела струму. Гальванічні елементи.

Акамулятори - вторинні хімічні джерела струму.

Експлуатація акамуляторів.

Паливні елементи. Повітряно-цинкові елементи і генератори.

Термоелектрогенератори.

Фотоелементи і сонячні батареї.

Електромагнетизм.

Природний магніт і магнітне поле.

Магнітне поле провідника з струмом.

Напруженність магнітного поля, магнітна індукція і магнітний потік.

Магнітні властивості матеріалів.

Залишковий магнетизм. Втрати на перемагнічування.

Магнітні матеріали.

Закон Ома для магнітного кола.

Електромагніти і їх застосування.

Провідник з струмом у магнітному полі.

Перетворення механічної енергії в електричну. Електромагнітна індукція.

Генератори трибоелектрики. П'єзоелектрика.

Електромагнітна індукція.

Самоіндукція. Індукційна апаратура.

Індуктивності котушок. З'єднання котушок індуктивностей.

вихрові струми.

Однофазні кола змінного синусоїдального струму.

Утворення змінного струму.

Частота коливань змінного струму.

Діюче значення змінного синусоїдального струму.

Коло змінного струму з активним навантаженням.

Коло змінного струму з індуктивним навантаженням.

Коло змінного струму з активним і індуктивним навантаженнями.

Електричний дросель. Керований дросель. Магнітний підсилювач.

Коло змінного струму з ємнісним навантаженням.

Коло змінного струму з активним і ємнісним навантаженнями.

Коло змінного струму з активним, індуктивним і ємнісним навантаженнями.

Коло змінного струму з паралельно з'єднаними приймачами енергії.

Збитки від низького cosφ і компенсація реактивної потужності.

Трифазні кола змінного струму.

Генерування трифазного струму.

З'єднання джерел струму.

З'єднання фаз "Зіркою"

З'єднання фаз "Трикутником".

Увімкнення навантаження в трифазну мережу.

Потужність трифазного струму.

Будова електровимірювальних приладів та електричних машин.

Будова електровимірювальних приладів.

Будова трансформатора і автотрансформатора.

Принцип дії колекторних машин.

Принцип дії асинхронного електродвигуна.

Будова асинхронних муфт ковзання.

Будова генераторів змінного струму з постійними магнітами.

ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ СПОЖИВАЧІВ.

Джерела енергопостачання і графіки навантаження їх.

Передавання електричної енергії від джерел до споживачів.

Схеми з'єднань електричних станцій і підстанцій.

Загальні відомості про електростанції.

Графіки навантажень джерел електропостачання.

Річні графіки та їх аналіз.

Синхронні генератори і керування їхньою роботою.

Будова генераторів та способи збудження їх.

Основні параметри генераторів.

Паралельна робота генераторів.

Автоматичне регулювання частоти, напруги та активної потужності на сільських електростанціях.

Компаундування збудження синхронних генераторів.

Швидкодіюче релейне форсування напруги збудження.

Силові трифазні й однофазні трансформатори.

Номенклатура трансформаторів.

Номінальна потужність трансформатора.

Номінальні первинні і вторинні напруги.

Режим холостого ходу й короткого замикання.

Коефіцієнт корисної дії трансформатора.

Групи з'єднання обмоток трансформатора.

Паралельна робота трансформаторів.

Вимірювання електричних величин при експлуатації електроустановок.

Умовні позначення на шкалах щитових і переносних приладів.

Вимірювання напруги і струму.

Електричні лічильники та увімкнення їх.

Вимірювальні трансформатори.

Логометри. Мегометри. Вимірювачі заземлень.

Прилади для вимірювання активних опорів, індуктивностей і ємностей з використанням мостових схем.

Реєструючі прилади й осцилографи.

Апаратура керування і захисту, що використовується в електроустановках напругою до 1000 В.

Рубильники і перемикачі.

Пакетні вимикачі і перемикачі.

Автоматичні вимикачі (автомати).

Контактори. Магнітні пускачі.

Електричні реле, що застосовуються в колах керування та сигналізації.

Запобіжники для захисту установок напругою до 1000 В.

Комплектні пристрої керування.

Загальні вимоги до апаратури керування. Ступінь захисту апаратів від зовнішніх впливів.

Загальні відомості про апаратуру керування на напругу понад 1000 В. Розподільні пристрої і трансформаторні підстанції.

Високовольтні роз'єднувачі і вимикачі навантаження.

Високовольтні запобіжники. Реактори.

Розподільні пристрої напругою до 1000 В.

Закриті високовольтні розподільні пристрої напругою 6 і 10 кВ.

Трансформаторні підстанції напругою 10/0,4; 35/10 і 35/6 кВ.

Лінії і мережі. Розрахунок проводів.

Схеми розподілу електричної енергії, що застосовуються в сільському господарстві. Вибір місцеположення підстанції.

Вимоги до електричних мереж.

Конструкції опор. Ізолятори мереж 380/220 В і вищої напруги.

Типи проводів.

Вибір перерізу проводів за умовами нагрівання.

Розрахунок проводів на втрату напруги.

Основні формули для розрахунку проводів на втрату напруги.

Перевірка мережі на коливання напруги під час пуску електродвигунів.

Елементи монтажу повітряних ліній.

Порядок монтажу кабельних ліній.

Внутрішні проводки.

Загальні відомості про внутрішні проводки. Розміщення проводів.

Вибір марки проводів та способу прокладання внутрішніх проводок.

Установлення роликів та ізоляторів, влаштування відгалужень, проходів і обходів.

З'єднання й окінцювання проводів.

Елементи монтажу відкритих проводок.

Елементи монтажу прихованих проводок.

Установлення освітлювальної арматури, вимикачів і групових щитків.

Проводки поза приміщеннями і вводи. Заземлення в проводках.

Схеми освітлювальних кіл.

ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ.

Електродвигуни, що застосовуються в сільськогосподарських силових установках.

Основні типи асинхронних електродвигунів.

Схеми увімкнення трифазного асинхронного електродвигуна в мережу. Визначення "початків" і "кінців" статорної обмотки.

Сила струму, споживаного електродвигуном із мережі. Пусковий струм і способи зниження його.

Частота обертання асинхронного електродвигуна. Потужність і к. к. д. двигуна . Коефіцієнт потужності.

Обертальний момент двигуна. Зусилля на валі.

Однофазні асинхронні електродвигуни. Увімкнення трифазного електродвигуна в однофазну мережу.

Регулювання частоти обертання асинхронних електродвигунів.

Асинхронні двигуни спеціального призначення.

Робота асинхронного електродвигуна в генеральному режимі.

Електродвигуни постійного струму і схеми увімкнення їх.

Стартерний двигун.

Колекторні електродвигуни змінного струму.

Синхронні електродвигуни.

Перетворювачі струму. Автомобільні генератори.

Обертові перетворювачі струму промислової частоти у постійний струм.

Асинхронні перетворювачі частоти.

Перетворювачі підвищенної частоти (500...8000 Гц)

Перетворювачі постійного струму у змінний.

Статичні перетворювачі частоти (помножувачі).

Автомобільний генератор постійного струму з регулятором напруги.

Елементи і пристрої промислової електроніки, що застосовується в сільському господарстві.

Загальні відомості. двоелектродні прилади і застосування їх.

Схеми некерованих випрямлячів на діодах (вентилях).

Силові напівпровідникові прилади - тиристори. Керовані випрямлячі.

Керовані електровакуумні і напівпровідникові прилади - тріоди і транзистори.

Загальні відомості про електронні підсилювачі та імпульсні пристрої.

Загальні відомості про мікроелектронні схеми та прилади для відображення інформації.

Деякі датчики, що широко застосовуються з електронними схемами підсилення. Фотореле.

Основні вимоги до електропривода в сільськогосподарських установках.

Загальні відомості про електропривод. Механічні характеристики приводів.

Тепловий режим електродвигуна та вибір його потужності.

Механічна передача від двигуна до робочої машини.

Основні вимоги до встановлення електродвигунів.

Способи встановлення електродвигунів.

Установлення пускозахисної апаратури.

Вибір електродвигуна за конструктивним виконанням.

Схеми автоматичного керування електроприводами.

Види схем автоматики та умовні позначення на схемах.

Типові схеми керування асинхронним коротко замкнутим електродвигуном.

Типові схеми керування електродвигуном з фазним ротором.

Керування електродвигунами в заданій послідовності.

Технологічні датчики та їх використання для автоматичного керування сільськогосподарськими установками.

Використання електричного освітлення в сільському господарстві.

Основні поняття.

Лампи розжарювання.

Люмінесцентні лампи.

Газорозрядні лампи високого тиску.

Арматура для ламп. Прожектори.

Вибір світильників та їх розміщення.

Види й системи освітлення.

Спрощений спосіб розрахунку освітлення.

Виробниче використання електричного світла.

Використання ультрафіолетового, інфрачервоного та інших випромінювань у сільському господарстві.

Діапазон ультрафіолетового випромінювання. Джерела ультрафіолетового випромінювання.

Норми еритемного опромінювання сільськогосподарських тварин і птиці. Ефективність опромінення.

Люмінісцентний аналіз у сільському господарстві.

Джерела інфрачервоного випромінювання.

Застосування інфрачервоного і рентгенівського випромінювання.

Різне використання іонізуючих випромінювань.

Метод мічених атомів.

Застосування електричної енергії для нагрівання. Електротехнологія.

Перспективи використання електричної енергії для теплових потреб.

Електронагрівальні прилади для побутових потреб.

Застосування електронагрівання у виробничих процесах.

Електрообігрівання в захищеному грунті.

Електронагрівальні установки в тваринництві.

Одержання теплоти за допомогою теплових насосів. Кондиціонери.

Методи електротехнології при обробці металів.

Технологічні процеси з використанням сильних електричних полів (електронно-іонна технологія).

Передпосівна обробка насіння. Перспективи електротехнології.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ТА ГРОЗОЗАХИСТ.

Методи й організаційні форми експлуатації електроенергетичного обладнання в сільському господарстві.

Обсяг заходів щодо обслуговування електрообладнання і матеріально-технічна база електротехнічної служби.

Склад і схема побудови енергетичної служби господарства та її документація.

Порядок розрахунку осягу робіт технічного обслуговування і ремонту енергообладнання в господарстві.

Відповідальність за експлуатацію електроустановок і рівень кваліфікації персоналу.

Обсяг і норми приймально-здавальних та профілактичних випробувань електрообладнання.

Експлуатація освітлювальних установок, електродвигунів, обладнання ферм і електропарників.

Експлуатація освітлювальних установок.

Експлуатація електродвигунів.

Обсяг планово-запобіжних ремонтів електродвигунів.

несправності електродвигунів та усунення їх.

Деякі особливості експлуатації колекторних машин.

Особливості експлуатації електроустановок на тваринницьких фермах і парників з електрообігріванням.

Особливості експлуатації електроінструменту.

Вибір захисту електродвигунів та настроювання його. Експлуатація пускозахисної апаратури.

Вибір плавких вставок запобіжників і вставок автоматичних вимикачів.

Теплові реле та їхні захисні характеристики.

Стенд для настроювання теплового захисту і сушіння обмоток.

Універсальний стенд електрика для обслуговування електродвигунів, пускозахисної апаратури тощо.

Перевірка на стенді контактних з'єднань. зварювання проводів.

Температурний захист.

Захист трифазних електродвигунів від роботи на двох фазах.

Фазочутливий захист трифазних електродвигунів.

Обсяг планово-запобіжних оглядів і ремонтів пускозахисної апаратури.

Удосконалення використання та способи економії електроенергії.

Планування ефективного споживання електроенергії.

Загальні заходи, спрямовані на економію електроенергії, і метод визначення їхньої ефективності.

Економія енергії в побуті. Економія ламп розжарювання.

Зниження втрат у мережах, трансформаторах, електродвигунах.

Непрямі методи економії електроенергії в системах електрообігрівання, водопостачання та вентиляції.

Заземлення й занулення в електроустановках. Заходи безпеки.

Заземлюючі пристрої та захисна дія їх. Занулення.

Вимоги до заземлень і занулень в електроустановках.

Визначення опору розтіканню заземлювачів.

Особливості влаштування заземлення розподільних мереж 380/220 В.

Класифікація приміщень за ступенем небезпеки ураження людей електричним струмом, за умовами навколишнього середовища і допустимі напруги електроустановок.

Захисне вимикання.

Індивідуальні засоби захисту.

Загальні заходи безпеки в електричних установках.

Подання першої допомоги потерпілому від електричного струму.

Грозозахист у сільських електроустановках.

Загальні відомості.

Грозозахист будівель у сільській місцевості.

Приклади грозозахисту сільськогосподарських об'єктів.

Заходи грозозахисту при влаштуванні зовнішніх антен.

Грозозахист сільських ліній передач і мереж.

Експлуатація грозозахисних пристроїв.

 

!!!!!!!REKLAMA  РЕКЛАМА REKLAMA  РЕКЛАМА REKLAMA  РЕКЛАМА REKLAMA РЕКЛАМА REKLAMA!!!!!!