Підручник Економічна Теорія

 

Економічна теорія

Предмет і метод економічної теорії / Визначення предмета економічної теорії / Основні етапи розвитку економічної теорії / Об’єктивні економічні закони, їх пізнання та використання / Функції економічної теорії / Методи дослідження економічних процесів та явищ / Економічна безпека / Дисфункція економічних відносин як загальна причина виникнення тіньової економіки / Загальні основи економічного розвитку / Економічні потреби та ресурси / Потреби як рушійні сили економічного розвитку/ Види потреб/ Закон зростання потреб / Економічні ресурси та їх види / Вибір альтернативних можливостей використання ресурсів/ Крива виробничих можливостей / Форми суспільного виробництва/ Генезис товарного виробництва, його основні риси та еволюція / Натуральна форма суспільного виробництва, умови її виникнення, основні риси та історична обмеженість / Товарна форма виробництва/ Її генезис, сутність та основні риси / Товар – основний елемент товарного господарства/ Характеристика праці, що створює товар / Теорії вартості : зміст, підхід до визначення величини вартості / Еволюція товарного виробництва, його характеристика в сучасних умовах / Сутність грошей/ Грошовий обіг / Походження, сутність і види грошей / Функції і роль грошей у ринковій економіці / Характеристика законів грошового обігу / Грошова маса і швидкість обігу грошей / Типи грошових систем / Зміцнення національної валюти – чинник гарантування економічної безпеки / Ринкова економіка: структура і механізм функціонування / Ринок як форма функціонування товарного господарства/ Закони ринкової економіки / Сутність ринку, необхідні умови його виникнення і розвитку / Структура та інфраструктура ринку / Типи та види ринків / Механізм дії ринкової економіки, її закони / Функції ринку / Проблеми побудови економіки ринкового типу в україні / Конкуренція і монополія в ринковій системі / Сутність конкуренції/ Способи конкурентної боротьби / Види конкуренції / Конкуренція і монополія/ Антимонопольне законодавство україни / Основи підприємництва/ Мікроекономіка / Підприємництво/ Підприємство (фірма) – основна ланка економіки / Сутність та об’єктивні умови підприємницької діяльності / Підприємство (фірма) – основна ланка економіки, його основні риси / Основні види підприємств та форми їх об’єднань / Фонди підприємств: сутність та структура / Кругообіг та обіг фондів, показники їх ефективного використання / Управління підприємством (фірмою) в умовах ринку/ Менеджмент та маркетинг / Сутність капіталу/ Витрати виробництва і прибуток / Сутність капіталу, його різновиди / Витрати виробництва/ Собівартість/ Формування витрат виробництва в сучасних умовах / Витрати виробництва у короткостроковому та довгостроковому періодах / Прибуток/ Рентабельність/ Шляхи зниження витрат виробництва / Попит та пропозиція як елемент ринкових відносин/ Ціноутворення / Закон попиту / Крива попиту/ Цінова еластичність попиту / Закон пропозиції / Крива пропозиції / Цінова еластичність пропозиції / Врівноважуюча функція ціни/ Ціна рівноваги/ Кон’юнктура ринку / Ціна як економічна категорія, її функції / Ціноутворення / Види цін, методи їх формування / Макроекономічний рівень господарювання / Загальні уявлення про макроекономіку / Вимірювання обсягу національного виробництва / Суть макроекономіки, її цілі та інструменти / Внп як основний показник у системі національних рахунків / Розрахунок внп за витратами / Розрахунок внп за прибутками / Інші показники національних рахунків / Відтворення на рівні макроекономіки/ Типи економічного зростання / Зміст процесу суспільного відтворення / Сутність нагромадження, структурні зрушення в пропорціях суспільного відтворення / Економічне зростання та його типи / Макроекономічна нестабільність: економічні кризи, безробіття/ Роль держави в умовах ринку / Економічні кризи і циклічність економічного розвитку / Безробіття, його економічні та соціальні наслідки / Економічні функції держави / Сучасна інфляція та її національні особливості / Сутність сучасної інфляції / Соціально!економічні Наслідки інфляції / Види сучасної інфляції і її класифікації по країнах / Форми і методи антиінфляційної політики / Теорії інфляції / Фінансові процеси в системі економічного відтворення / Фінанси, фінансова система / Соціально!економічна Сутність і функції фінансів / Роль фінансів у розширеному відтворенні / Фінансова система і характеристика її ланок / Фінансова безпека / Відмивання “брудних грошей” — одна із загроз економічній безпеці держави / Бюджет держави / Соціально!економічна Сутність і роль бюджету держави / Склад і структура витрат державного бюджету / Склад і структура доходів державного бюджету / Система оподаткування україни / Безпека сфери оподаткування / Бюджетний дефіцит і методи його фінансування / Сучасна кредитна система / Сутність та структура сучасної кредитної системи / Механізм функціонування кредитної системи / Цінова і нецінова конкуренція / Державне регулювання / Інвестиційна безпека / Функції центральних банків / Функції комерційних банків, їх організаційна й управлінська структура / Фінансові послуги комерційних банків/ Лізинг / Ринок цінних паперів / Структура, функції, операційний механізм / Система регулювання фондового ринку україни / Фінансова безпека фондового ринку / Соціальний захист населення в умовах ринкової економіки / Система розподілу доходів/ Соціальна політика держави / Розподіл доходів в умовах ринкової економіки / Визначення заробітної плати/ Заробітна плата на конкретних ринках праці / Доходи від власності / Соціальна допомога населенню / Світогосподарські зв’язки та міжнародні валютно#фінансові операції / Міжнародний поділ праці та інтеграція національних господарств / Інтернаціоналізація економіки як основа формування всесвітнього господарства / Формування інтеграційної стратегії україни в умовах глобалізації / Зовнішньоекономічні зв’язки і проблеми макроекономічної рівноваги / Протекціонізм/ Вільна торгівля/ Теорія порівняльних переваг / Зовнішньоекономічна політика/ Інструменти торгових обмежень / Зовнішньоекономічна безпека / Валютна система і валютні відносини / Світова валютна система і її еволюція / Регіональні валютні системи / Міжнародний кредит / Класифікація міжнародного кредиту /Міжнародні Валютно-кредитні організації /

!!!!!!!REKLAMA  РЕКЛАМА REKLAMA  РЕКЛАМА REKLAMA  РЕКЛАМА REKLAMA РЕКЛАМА REKLAMA!!!!!!