ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ (ТОЕ)

НА ГОЛОВНУ

 

Основні поняття та закони електричних кіл / Основні поняття електромагнітного поля / Електричний струм, напруга, електрорушійна сила, потужність / Електричне коло, його елементи та заступна схема / Джерела електричної енергії / Пасивні елементи електричних кіл та їх рівняння / Закони кірхгофа / Електрична енергія та потужність / Дуальність електричних кіл / Лінійні електричні кола постійного струму / Аналіз електричних кіл на основі законів кірхгофа / Метод контурних струмів / Метод вузлових напруг / Метод еквівалентного генератора / Метод накладання / Еквівалентні перетворення схем електричних кіл / Баланс потужностей в електричному колі постійного струму / Лінійні електричні кола однофазного синусоїдного струму / Основні поняття та визначення / Діючі значення синусоїдного струму, ерс, напруги / Зображення синусоїдної величини на комплексній площині / Пасивні елементи в електричному колі синусоїдного струму / Комплексний опір і комплексна провідність / Закон ома в комплексній формі / Потужності та баланс потужностей у колі синусоїдного струму / Символічний метод розрахунку електричних кіл синусоїдного струму / Суть символічного методу / Закони кірхгофа в комплексній формі / Резонансні явища в електричному колі синусоїдного струму / Резонанс напруг / Резонанс струмів / Електричні кола із взаємоіндуктивними зв’язками / Приклади розв’язування задач / Трифазні кола / Основні поняття та визначення / Способи з’єднання фаз у трифазних колах / Розрахунок трифазних кіл / З’єднання “зірка - зірка” / З’єднання “трикутник - трикутник” / Потужності у трифазних колах / Вимірювання потужності у трифазних колах / Метод симетричних складових / Основні поняття та визначення / Опори елементів трифазних кіл для струмів різних послідовностей / Розрахунок трифазних кіл методом симетричних складових / Потужності трифазних кіл, виражені через симетричні складові / Електричні кола періодичного несинусоїдного струму / Основні поняття та визначення / Діюче та середнє значення періодичного несинусоїдного струму / Коефіцієнти форми кривих / Потужності в колі періодичного несинусоїдного струму / Аналіз електричних кіл несинусоїдного струму / Резонансні явища в електричних колах несинусоїдного струму / Питання та завдання для самостійної роботи / Чотириполюсники / Загальна характеристика чотириполюсників / Рівняння прохідних пасивних чотириполюсників / Визначення коефіцієнтів чотириполюсника / Характеристичні параметри чотириполюсника / Заступні схеми взаємних чотириполюсників / Рівняння симетричного чотириполюсника у гіперболічній формі / Способи з’єднання чотириполюсників / Рівняння активних автономних чотириполюсників / Перехідні процеси в лінійних електричних колах / Із зосереджними параметрами / Закони комутації / Початкові умови / Класичний метод розрахунку перехідних процесів / Суть класичного методу / Характеристичне рівняння / Алгоритм розрахунку перехідних процесів класичним методом / Перехідні процеси в простих електричних колах / Перехідний процес у колі з послідовно з’єднаними резистором і котушкою індуктивності / Перехідний процес у колі з послідовно з’єднаними резистором і конденсатором / Перехідний процес у колі з послідовно з’єднаними конденсатором і котушкою індуктивності / Приклади розв’язування задач класичним методом / Операторний метод розрахунку перехідних процесів / Суть операторного методу / Основні властивості перетворення лапласа / Операторні заступні схеми / Закони ома та кірхгофа в операторній формі / Перехід від зображень до оригіналу теорема розкладу / Приклади розв’язування задач операторним методом / Перехідні процеси під час вмикання лінійного електричного кола на напругу довільної форми / Перехідні функції / Інтеграл дюамеля / Питання та завдання для самостійної роботи / Електричні кола з розподіленими параметрами / Первинні параметри та диференціальні рівняння однорідної лінії / Рівняння однорідної лінії в комплексній формі / Вторинні параметри / Лінія як чотириполюсник / Вхідний опір однорідної лінії / Біжучі хвилі в лінії та коефіцієнт відбиття хвилі / Довжина хвилі в лінії та фазова швидкість / Однорідна лінія в режимі узгодженого навантаження / Лінія без спотворень та лінія без втрат / Стоячі хвилі в лінії / Вмикання лінії на постійну напругу / Нелінійні електричні кола / Характеристики та параметри нелінійних елементів / Методи аналізу нелінійних електричних кіл / Аналіз нелінійних електричних кіл постійного струму / Графічним методом / Послідовне з’єднання нелінійних елементів / Паралельне з’єднання нелінійних елементів / Змішане з’єднання нелінійних елементів / Метод еквівалентного генератора / Метод двох вузлів / Аналіз нелінійних електричних кіл за дії синусоїдних джерел / Аналіз процесів у колі з вентилем за дії синусоїдної ерс / Електромагнітні процеси в нелінійній котушці індуктивності за дії синусоїдної ерс / Числові методи розрахунку нелінійних електричних кіл / Апроксимація нелінійних характеристик /

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1

1.1. ЗАДАЧА: Для електричного кола потрібно визначити: а) опір всього кола; б) спад напруги на кожному резисторі; в) напругу на затискачах кола; г) струми, що течуть в кожному резисторі; д) потужність, яку споживає коло.

(варіант з вашими даними ви надсилаєте самі вказуєте номер рис..)

1.2. ЗАДАЧА: Визначити заряд, напругу, енергію електричного поля кожного конденсатора, еквівалентну ємність кола кола та загальну енергію кола. (варіант з вашими даними ви надсилаєте самі)  

1.3. ЗАДАЧА: Для схеми, зображеної на мал вибрати величини: Е1; Е2; Е3; Е4; Е5; Е6; ro1; ro2; ro3; ro4; ro5; ro6; R1; R2; R3; R4; R5; R6.1. Накреслити схему для свого варіанту в зручному для розрахунків вигляді. 2. Визначитиструми двома методами: а) вузлових і контурних рівнянь; б) двох вузлів. 3. Побудувати потенціальну діаграму для будь-якого контура. 4. Скласти баланс потужностей.

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2

 2.1. ЗАДАЧА: Три споживачі електричної енергії з комплексами повних опорів ZА, ZВ, ZС, з'єднувальні зіркою та увімкнені в чотирипровідну систему трифазного струму з лінійною напругою UЛ. Опір нульового провода Z0. накреслити схему електричного кола і визначте: 1) Напругу на кожній фазі споживача за наявності нульового проводу і його обриву; 2) Фазні лінійні струми і струм у нульовому проводі за його наявності, а також активну, реактивну і повну потужності кожної фази і всього кола. Побудувати топографічну діаграму напруг при обриві нульового провода. (варіант з вашими даними ви надсилаєте самі)  

2.2. ЗАДАЧА: Три споживачі електричної енергії з комплексами повних опорів ZАВ, ZВС, ZСА, з'єднанні трикутником і увімкнені в трипровідну мережу трифазного струму з лінійною напругою  UЛ. Накресліть схему електричного кола і визначте : 1) Фазні і лінійні струми; 2) Активну, реактивну і повну потужність кожної фази і всього кола; 3) Фазні напруги, фазні і лінійні струми при обриві фази. Побудуйте векторну діаграму струмів і напруг за наявності всіх трьох фаз.  (варіант з вашими даними ви надсилаєте самі)  

( Також ви можете замовити ексклюзивну роботу для цього вам необхідно надіслати мені в листі ваші дані до задач або питання)

 

za-day@ya.ru

 

 

 

 

 

!!!!!!!REKLAMA  РЕКЛАМА REKLAMA  РЕКЛАМА REKLAMA  РЕКЛАМА REKLAMA РЕКЛАМА REKLAMA!!!!!!